Daily Archives: July 23, 2017

Vendime date: 30/12/2015

Vendim Nr.11 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronsei te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10/08/1991, e te truallit funksional te tyre kur nuk posedohen akte fitimi pronesie, si dhe per regjistrimin ...

Vendime date: 28/04/2017

Vendim Nr.6 -Shtese ne buxhetin e Keshillit te Qarkut te vitit 2017, miratuar me V.K.Q Nr.33 Date 21/12/2016. 28 04 2017 f1 28 04 2017 f2 Vendim Nr.7 -Mbi caktimin e nivelit te pagave per punonjesit e administrates ...

Vendime date: 27/07/2016

Vendim Nr.17 -Per miratimin e projekt-buxhetit afatmesem 2017-2019 te Keshillit te Qarkut. 27 07 2016 f1 27 07 2016 f2 27 07 2016 f3 27 07 2016 f4 Vendim Nr.18 -Per nryshim te buxhetit brenda Keshillit te Qark ...

Vendime 21 12 2016

nr 27 21 12 2016 nr 28 21 12 2016 nr 29 21 12 2016 nr 30 21 12 2016 nr 31 21 12 2016 f1 nr 31 21 12 2016 f2 nr 32 21 12 2016 nr 33 21 12 2016 f1 nr 33 21 12 2016 f2 nr 33 21 12 2016 f3 nr 33 ...

Vendime date: 17/08/2015

Vendim Nr.1 -Mvi vertetimin e mandateve te anetareve te Keshillit te Qarkut Vlore. 17 08 2015 f1 17 08 2015 f2 Vendim Nr.2 -Mbi zgjedhjen e Kryetarit te Keshillit te Qarkut Vlore. 17 08 2015 Vendim Nr.3 -Mbi zgjed ...

Vendime date: 11/03/2015

Vendim Nr.1 -Per miratimin e buxhetit faktik 2014. 11 03 2015 Vendim Nr.4 -Per administrimin e vend-depozitimit te mbetjeve urbane Vlore. 11 03 2015 Vendim Nr.5 -Propozim per perfitim pensioni te posacem shteteror. ...

Vendime date: 10/05/2016

Vendim Nr.9 -Per miratimin e projektit: ''Permiresimi i menaxhimit te ujit te pijshem dhe infrastruktures se furnizimit me uje permes teknologjive ''smart'', politikave dhe instrumenteve SAVE-WATER''. 10 05 2016 Vendim ...

Close