Daily Archives: August 2, 2017

Drejtoria D.A.M.T

Drejtoria D.A.M.T

Tarifat e sherbimeve qe kryhen nga Drejtorite e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes ne Qark. D.A.M.T tarifat e Sherbimeve Dokumentacioni perkates qe duhet te paraqesi qytetari per sherbimet qe kryhen nga Drejtor ...

Close