Daily Archives: October 15, 2018

Vendime date: 28/09/2018

Raport per monitorimin dhe zbatimin e buxhetitit 8 mujor viti 2018 28 09 2018 Per miratimin e tavaneve perfundimtare te shpenzimeve te programit buxhetor afat-mesem 2019-2021 28 09 2018 Per miratimin e programit buxh ...

Close