Category: Vendime

Vendime date: 05/04/2019

Vendim Nr.1 Shtese ne buxhetin e Keshillit te Qarkut te vitit 2019, miratuar me VKQ Nr 47 Dt.20.12.2018 05 04 2019 Vendim Nr.2 Per miratimin e tavaneve pergatitore per program buxhetin Afat-Mesem 2020-2022 05 04 2019 ...

Vendime date: 20/12/2018

Projekt buxgheti afatmesem perfundimtar 2019-2021 20 12 2018 Dergojm per shprehje ligjeshmerie vendimet e Keshillit te Qarkut Vlore 20 12 2018 Vendim Nr.44 Mbi strukturen organizative te Keshillit te Qarkut Vlore per ...

Vendime date: 27/06/2018

Rendi i Dites 27 06 2018 Shprehje ligjshmerie vendimet e Keshillit te Qarkut Vlore 27 06 2018 Vendim Nr. 19 Per dhenien e mandatit te keshilletarit te Keshillit te Qarkut Vlore z.Mujo Andon Shakaj 27 06 2018 Vendim ...

Vendime date: 21/03/2018

Vendim i rregullores kompetencat dhe detyrat e administrates se Keshillit te Qarkut Vlore 21 03 2018 Njoftim 21 03 2018 Permbajtja 21 03 2018 Vendim Nr.2 -Per miratimin e rregullores se brendshme "per miratimin e a ...

Vendime date: 21/12/2016

Vendim Nr.27 -Per mbarimin e mandatit te keshilltarit z.Rustem Rakip Duka. 21 12 2016 Vendim Nr.28 -Per mbarimin e mandatit te keshilltarit z.Florian Bib Bardhi. 21 12 2016 Vendim Nr.29 -Per dhenien e mandatit te kes ...

Vendime date: 20/07/2017

Vendim Nr.17 -Buxheti Afatmesem 2018-2020. 20 07 2017 Vendim Nr.18 -Buxheti Afatmesem 2018-2020. 20 07 2017 Vendim Nr.19 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri ...

Vendime date: 30/12/2015

Vendim Nr.11 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronsei te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10/08/1991, e te truallit funksional te tyre kur nuk posedohen akte fitimi pronesie, si dhe per regjistrimin ...

Close