Category: Vendime

Vendime date: 13/09/2019

Vendim Nr.1 Per vertetimin e mandateve te anetareve te Keshillit te Qarkut Vlore 13 09 2019 Vendim Nr.2 Per zgjedhjen e Kryetarit te Keshillit te Qarkut Vlore 13 09 2019 Vendim Nr.3 Per zgjedhjen e Zevendeskryetarit ...

Vendime date: 03/07/2019

Raporti per monitorimin dhe zbatimin e Buxhetit 4 mujor 2019 03 07 2019 Raporti per monitorimin dhe zbatimin e Buxhetit 8 mujor 2019 03 07 2019 Vendim Nr.9 Per miratimin e projekt dokumentin e pare te PBA 2020 2022 ...

Vendime date: 05/04/2019

Vendim Nr.1 Shtese ne buxhetin e Keshillit te Qarkut te vitit 2019, miratuar me VKQ Nr 47 Dt.20.12.2018 05 04 2019 Vendim Nr.2 Per miratimin e tavaneve pergatitore per program buxhetin Afat-Mesem 2020-2022 05 04 2019 ...

Vendime date: 20/12/2018

Projekt buxgheti afatmesem perfundimtar 2019-2021 20 12 2018 Dergojm per shprehje ligjeshmerie vendimet e Keshillit te Qarkut Vlore 20 12 2018 Vendim Nr.44 Mbi strukturen organizative te Keshillit te Qarkut Vlore per ...

Vendime date: 27/06/2018

Rendi i Dites 27 06 2018 Shprehje ligjshmerie vendimet e Keshillit te Qarkut Vlore 27 06 2018 Vendim Nr. 19 Per dhenien e mandatit te keshilletarit te Keshillit te Qarkut Vlore z.Mujo Andon Shakaj 27 06 2018 Vendim ...

Vendime date: 21/03/2018

Vendim i rregullores kompetencat dhe detyrat e administrates se Keshillit te Qarkut Vlore 21 03 2018 Njoftim 21 03 2018 Permbajtja 21 03 2018 Vendim Nr.2 -Per miratimin e rregullores se brendshme "per miratimin e a ...

Close