Category: Vendime

Vendime date: 10/05/2016

Vendim Nr.9 -Per miratimin e projektit: ''Permiresimi i menaxhimit te ujit te pijshem dhe infrastruktures se furnizimit me uje permes teknologjive ''smart'', politikave dhe instrumenteve SAVE-WATER''. 10 05 2016 Vendim ...

Vendime date: 04/09/2015

Vendim Nr.5 -Per nje ndryshim ne vendimin Nr.41, Dt.17/12/2014 ''Mbi strukturen organizative te Keshillit te Qarkut Vlore''. 04 09 2015 f1 04 09 2015 f2 04 09 2015 f3 Vendim Nr.6 -Per disa shtesa ne vendimin Nr.3 ...

Vendime date: 04/03/2016

Vendim Nr.1 -Per miratimin e buxhetit faktik 2015. 04 03 2016 Vendim Nr.2 -Mbi strukturen organizative te Keshillit te Qarkut Vlore per vitin 2016. 04 03 2016 Vendim Nr.3 -Menaxhimi i burimeve natyrore te Qarkut Vlor ...

Close