Dokumenta strategjik

Plani strategjik i Qarkut Vlorë 2011-2020 “Emetime 0” është  dokument i hartuar në kuadër të Programit UNDPART GOLD 2 Albania me mbështetjen financiare të:

UNDP Albania – Programi i Zhvillimit të Kombeve të Bashkuara për Shqipërinë

Bashkëpunimi Italian për Zhvillim – Ministria e Punëve të Jashtme

UNOPS – Zyra e Kombeve të Bashkuara për shërbimet e projekteve

Është dokument i miratuar me vendim të Këshillit të Qarkut Vlorë

Për më shumë konsultoni dokumentin bashkëngjitur:

BNB: Programi i Menaxhimit të Burimeve Natyrore

Është një program i inicuar nga stafi i Këshillit të Qarkut Vlorë në vitin 2014 dhe i hartuar në bashkëpunim me ekspertët që operojnë në territorin e qarkut Vlorë sipas një metodologjie të qartë:

  • Inventarizimi i materialeve studimore në bashkëpunim me partnerët
  • Identifikim i problematikave në terren
  • Komunikimi me njësitë vendore
  • Analiza dhe hartimi i projekteve të mundshme
  • Është dokument i miratuar me vendim të Këshillit të Qarkut Vlorë

Për më shumë konsultoni dokumentin bashkëngjitur:

 

Vlerësimi i aseteve turistike të qarkut Vlorë

Ky dokument është përftuar si pjesë e projektit “Inventarizimi i potencialeve turistike të Qarkut Vlorë” të mbështetur nga GIZ: Agjencia Gjermane për Bashkëpunim në kuadër të projektit Zhvillimi i integruar dhe i qëndrueshëm i zonës bregdetare jugore të qarkut Vlorë”

Për më shumë konsultoni dokumentin bashkëngjitur: Plani Strategjik

Close