Kryetarët në vite

Bazuar në ligjin  Nr.8652, datë 31.07.2000 “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE” Në mbështetje të neneve 13, 81, 83 pika 1 dhe 108-115 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, u krijuan Këshillat e  Qarqeve. Ndryshoi emërtimi  nga Këshill i Rrethit në Këshill Qarku.

 

Kryetarët e Këshillit të Qarkut Vlorë të zgjedhur sipas viteve janë;

  1. Z. Ervis Moçka

Anëtar i PS  datëlindja 09.03.1981 ka filluar 16 prill 2017 I cili vazhdion të jetë ende në këtë detyrë.

  1. Z. Sadrit Danaj

Anëtar i PS datëlindja 04.02.1967 Ka filluar 12 Qeshor 2014 dhe ka mbaruar në 16  Prill 2017

  1.  Z. Anest Dhimojani

Anëtar i PD 28.03.1950 ka filluar ne 01.11.2011 ka mbaruar 12.06.2014

  1. Z. Ylli Pirro

Anëtar i PD datëlindja 30.05.1967 ka filluar me 02.08.2010 dhe ka mbaruar 01.11.2011

  1. Z. Agron Sharra

Anëtar i  PD  datëlindja 15.05.1958  ka filluar 01.06.2007   ka mbaruar në 30.05.2010

  1. Z. Theodhori Shia

Anëtar i PS  datëlindja 01.10.1951 ka filluar 05.03.2004 dhe ka mbaruar 01.06.2007

  1. Z. Bashkim Habili

Anëtar i PS datëlindja 25.03.1955 ka filluar 01.12.2000 dhe mbaruar me 04.03.2004

Close