Njoftime

21 janar 2020

Lënda: Njoftim për shpalljen e fituesit për pozicionin Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Këshilli i Qarkut Vlorë.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Ligjit Nr.10257, datë 25.03.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr.8752, datë 26.03.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për Administrimin dhe Mbrojtjen e Tokës”, VKM - së Nr.242, datë 18.03.2015 i ndryshuar me VKM Nr.748, datë  19.12.2018 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” si dhe shpalljes Nr.2555 Prot, datë 19.11.2019 për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Këshilli i Qarkut Vlorë, institucioni i Këshillit të Qarkut Vlorë Ju bën me dije se:

 • Në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Këshilli i Qarkut Vlorë, me procedurën e ngritjen në detyrë,  sipas parashikimeve të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Komiteti i Pranimit të Ngritjes në Detyrë shpall fitues për këtë pozicion:z. Klodian Troci me pikë në total 77.2 pikë nga 100 pikë maksimalja.
   
  Këshilli i Qarkut Vlorë

13 dhjetor 2019

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM - së Nr.242, datë 18.03.2015 i ndryshuar me VKM Nr.748, datë  19.12.2018 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” si dhe shpalljes Nr.2584 Prot, datë 21.11.2019 për lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë në shërbimin civil “Drejtor” në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve, institucioni i Këshillit të Qarkut Vlorë Ju bën me dije se:

 • Për pozicionin e sipërcituar nuk ka aplikuar asnjë kandidat si për lëvizjen paralele po ashtu edhe për ngritjen në detyrë.

13 dhjetor 2019

Njoftim për listën e kandidatëve të paraqitur për pozicionin Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Këshilli i Qarkut Vlorë.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Ligjit Nr.10257, datë 25.03.2010 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr.8752, datë 26.03.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për Administrimin dhe Mbrojtjen e Tokës”, VKM - së Nr.242, datë 18.03.2015 i ndryshuar me VKM Nr.748, datë  19.12.2018 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” si dhe shpalljes Nr.2555 Prot, datë 19.11.2019 për lëvizjen paralele, ngritjen në detyrë dhe pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin Drejtor” në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Këshilli i Qarkut Vlorë, institucioni i Këshillit të Qarkut Vlorë Ju bën me dije se:

 • Për pozicionin e sipërcituar kanë aplikuar 3 (tre) kandidat si më poshtë:
 1. Bardhyl Gjika
 1. Beqir Kashuri
 1. Klodian Troci

Kandidatët njoftohen se vlerësimi me shkrim do të zhvillohet më datë 08.01.2020, ora 11:00, kurse intervista e strukturuar me gojë do të kryhet më datë 10.01.2020, ora 11:00.

21 nentor 2019

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE (Drejtor në Drejtorinë Ekonomike dhe Shërbimeve në Këshillin e Qarkut Vlorë)

Per me shume klikoni: 21 11 2019

19 nentor 2019

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL (Drejtor në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Vlorë)

Per me shume klikoni: 19 11 2019

13 shtator 2019

U zhvillua sot ne ambjentet e Pallatit te Kultures "Laberia" mbledhja e pare e Keshillit te Qarkut Vlore.
Ne kete mbledhje u zhvillua procesi i votimit per organet drejtuese te Keshillit te Qarkut Vlore.
Z. Ervis Moçka u rikonfirmua ne detyre si Kryetari i Keshillit te Qarkut Vlore.
Z. Harallamb Pandehi u rikonfirmua si Zv/Kryetar i Keshillit te Qarkut Vlore.
Suksese te gjithe anetareve në pëmbushje të misionit që kanë marë persipër dhe në shërbim të qytetarëve që ju besuan.

07 janar 2019

SHPALLET LISTA PERFUNDIMTARE E FITUESIT: “SPECIALIST” NË ZYRËN E ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES TOKËS DELVINË”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin: “Specialist” në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Delvinë, në Drejtorië e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës” në Këshillin e Qarkut Vlorë, me proçedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive,  dhe VKM nr.243 datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” pika 22 Kreu VII, shpallet lista përfundimatare e fituesit për këtë pozicion:
1. Dallandyshe Rugji 96 pikë

Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve
Këshilli Qarkut Vlorë

31 dhjetor 2018

NJOFTIM MBI REZULTATET E LISTËS SË VERIFIKUAR PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(Specialist në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Delvinë, Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes Tokës) Lloji i diplomës: “Agronom, Inxhinier Gjeodetë ose në mungesë të tyre Topografë me përvojë në këtë profesion mbi 10 vjetë”.

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve në Këshillin e Qarkut Vlorë në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e tretë është:
1. Zj. Dallandyshe Rugji
Intervista e strukturuar me gojë do tëzhvillohet në datën 04.01.2019, ora 10:00, në ambientet e
Këshillit të Qarkut Vlorë.

26 dhjetor 2018

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(Specialist në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Delvinë, Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes Tokës) Lloji i diplomës: “Agronom, Inxhinier Gjeodetë ose në mungesë të tyre Topografë me përvojë në këtë profesion mbi 10 vjetë”.

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve në Këshillin e Qarkut Vlorë në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:
1. Zj. Dallandyshe Rugji Intervista e strukturuar me gojë do tëzhvillohet në datën 04.01.2019, ora 10:00, në ambientet e Këshillit të Qarkut Vlorë.

24 dhjetor 2018

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINËEKZEKUTIVE

(Specialist në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Delvinë, Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes Tokës) Lloji i diplomës: “Agronom, Inxhinier Gjeodetë ose në mungesë të tyre Topografë me përvojë në këtë profesion mbi 10 vjetë”.

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve në Këshillin e Qarkut Vlorë në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, njofton se Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit është:

1. Zj. Dallandyshe Rugji
Intervista e strukturuar me gojë do tëzhvillohet në datën 04.01.2019, ora 10:00, në ambientet e Këshillit të Qarkut Vlorë.

12 dhjetor 2018

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL 
(Specialist  në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Delvinë, Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes Tokës) Lloji i diplomës:“ Agronom, Inxhinier Gjeodetë ose në mungesë të tyre Topografë me përvojë në këtë profesion mbi 10 vjetë”. Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria Ekonomike dhe  Shërbimeve në Këshillin e Qarkut Vlorë shpall procedurat  e  pranimit në shërbimin civil për pozicionin: Specialist  në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, kategoria IV B Pozicioni më sipër u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil! Vetëm në rast se, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se pozicioni është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil. Për të dy procedurat lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil aplikohet në të njëjtën kohë!

Afati për dorëzimin e dokumentave për

LËVIZJE PARALELE:

 22 Dhjetor 2018
Afati për dorëzimin e dokumentave për

PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL:

 27 Dhjetor 2018

Per me shume shfleto dokumentin: SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

7 dhjetor 2018

07.12.2018 – Njoftim për listen e verifikuar– Specialist ne Zyren e Administrimit dhe
Mbrojtjes se Tokes, Delvine
Drejtoria Ekonomike dhe Sherbimeve të Keshillit te Qarkut Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit
nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015,
“Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine
ekzekutive”, per procedurën e pranimit në shërbimin civil, nuk shpallet asnjë kandidat.
Në këto kushte mbyllet procedura e pranimit në shërbimin civil per kete pozicion.
Drejtoria Ekonomike dhe Sherbimeve
Keshilli i Qarkut Vlorë

3 dhjetor 2018

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

(Specialist në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Delvinë, Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes Tokës) Lloji i diplomës: “Agronom, Inxhinier Gjeodetë ose në mungesë të tyre Topografë me përvojë në këtë profesion mbi 10 vjetë”.
Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve në Këshillin e Qarkut Vlorë njofton se për plotësimin e vendit të lirë të punës me procedurën e lëvizjes paralele nuk shpallet asnjë kandidat. Në këto kushte plotësimi i këtij vendi të lirë pune do të vazhdojë me procedurën e pranimit në shërbimin civil. Njoftimi i aplikantëve me këtë procedurë do të bëhet në faqen e Shërbimit Kombëtar të Punësimit dhe atë të Këshillit të Qarkut Vlorë në datën 13.12.2018. Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 21.12.2018 ora 10:00 në ambientet e Këshillit të Qarkut Vlorë.

FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
 Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjes vendore”
 Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”
 Ligjin nr. 9131 dt. 08.09.2003 “Për rregullat e Etikës në Administratën Publike”
 Ligji nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”,
 Ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”
 Ligjin nr. 8752, datë 26.3.2001, “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për Administrimin dhe Mbrojtjen e Tokës”, i ndryshuar;
 VKM Nr.121, datë 17.02.2011 “ Për mënyrat e ushtrimit të funksioneve nga drejtoritë e administrimit dhe mbrojtjes së tokës në qarqe dhe zyrat e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës në Komuna/Bashki”;
 Ligjin nr. 9244, datë 17.6.2004, “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”;

MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
a- deri në 15 pikë për dokumentacionin e dorëzuar
b- deri në 60 pikë për vlerësimin me shkrim
c- deri në 25 pikë për Intervistën e strukturuar me gojë
Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al” http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015

DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURRIMIT
Data e daljes së rezultateve paraprake të konkurrimit do te jete brenda dates:  24.12.2018.

19 nentor 2018

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

 (Specialist  në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Delvinë, Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes Tokës)
Lloji i diplomës:“ Agronom, Inxhinier Gjeodetë ose në mungesë të tyre Topografë me përvojë në këtë profesion mbi 10 vjetë”.
Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”,i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VI të VKM nr Nr. 243, datë 18.3.2015, Drejtoria Ekonomike dhe  Shërbimeve në Këshillin e Qarkut Vlorë shpall procedurat  e  pranimit në shërbimin civil për  pozicionin:
Specialist  në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, kategoria IV B
Pozicioni më sipër u ofrohet fillimisht nëpunësve civilë të së njëjtës kategori për procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil!
Vetëm në rast se, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se pozicioni është ende vakant, ai është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil.
Për të dy procedurat lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil aplikohet në të njëjtën kohë!
Afati për dorëzimin e dokumentave për
LËVIZJE PARALELE:  28 Nentor 2018
Afati për dorëzimin e dokumentave për
PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL:  3 Dhjetor 2018
Përshkrimi përgjithësues i punës për pozicionin më sipër është:
a) Përgjigjet për zbatimin e dispozitave ligjore, për administrimin e tokës bujqësore, si dhe të kategorive të tjera të resurseve të përcaktuara në Ligjin Nr. 8752, datë 26,03,2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”;
b) DAMT-ja, për realizimin e funksionit të saj si kadastër e shumëqëllimshme, mban dhe ruan, me iventarizim, dokumentacionin  kadastral ekzistues që disponohet pranë saj, pavarësisht nga koha e krijimit të tij:
- Librat e tokës dhe  librat e ngastrave ,
- Planimetri të ndryshme kadastrale
- Çdo hartë kadastrale dhe topografike të shkallëve të ndryshme,
- Dokumenta në të cilat evidentohen pasuritë private apo shtetërore “Për reformën agrare”,
c) Dokument që kanë objekt fondin e tokës bujqësore si dhe dokumentacion të ndarjes së tokës bujqësore, të cilat mbahen dhe ruhen në këtë drejtori;
1 LËVIZJA PARALELE
Kanë të drejtë të aplikojnë për këtë procedurë vetëm nëpunësit civilë të së njëjtës kategori, në të gjitha insitucionet pjesë e shërbimit civil.
1.1 KUSHTET PËR LËVIZJEN PARALELE DHE KRITERET E VEÇANTA
Kushtet minimale që duhet të plotësojë kandidati për këtë procedurë janë:
a) Të jetë nëpunës civil i konfirmuar, brenda së njëjtës kategori për të cilën aplikon;
b) Të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
c) Të ketë të paktën vlerësimin e fundit “Mirë” apo “Shumë mirë”;
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a – Në zbatim të VKM-së Nr.121, datë 17.02.2011 “ Për mënyrat e ushtrimit të funksioneve nga drejtoritë e administrimit dhe mbrojtjes së tokës në qarqe dhe zyrat e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës në Komuna/Bashki, Kreu IV, pika I si ,
Të zotërojë arsimin e lartë të profesioneve Agronom, Inxhinier Gjeodetë ose në mungesë të tyre Topografë me përvojë në këtë profesion mbi 10 vjetë.
1.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT
Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a - Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:
http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard
b - Fotokopje të diplomës (përfshirë edhe diplomën Bachelor). Për diplomat e marra jashtë Republikës së Shqipërisë të përcillet njehsimi nga Ministria e Arsimit dhe e Sportit;
c - Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d - Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
e - Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
f - Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore;
g - Vlerësimin e fundit nga eprori direkt;
h - Vërtetim nga institucioni që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
i - Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
Dokumentat duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda datës 28.11.2018.
Këshilli Qarkut Vlorë
Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve
Sheshi “4 Heronjtë”
Vlorë
1.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK
Në datën 30.11.2018, Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve të Këshillit të Qarkut Vlorë do të shpallë në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen e internetit të Këshillit të Qarkut Vlorë, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta,  si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet intervista.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e lëvizjes paralele dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht nga Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Vlorë të Këshillit të Qarkut  Vlorë, nëpërmjet adresës së e-mail, për shkaqet e moskualifikimit.
1.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET INTERVISTA
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
• Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjes vendore”
• Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”
• Ligjin nr. 9131 dt. 08.09.2003 “Për rregullat e Etikës në Administratën Publike”
• Ligji nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”,
• Ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”
• Ligjin nr. 8752, datë 26.3.2001, “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për Administrimin dhe Mbrojtjen e Tokës”, i ndryshuar;
• VKM Nr.121, datë 17.02.2011 “ Për mënyrat e ushtrimit të funksioneve nga drejtoritë e administrimit dhe mbrojtjes së tokës në qarqe dhe zyrat e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës në Komuna/Bashki”;
• Ligjin nr. 9244, datë 17.6.2004, “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”;
1.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen për jetëshkrimin, eksperiencat, trajnimet, kualifikimet e lidhura me fushën, si dhe vlerësimet pozitive.
Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
• Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin e pozicionit të punës;
• Eksperiencën e tyre të mëparshme;
• Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.
Struktura e ndarjes së pikëve të vlerësimit të kandidatëve është, si më poshtë vijon:
a) 40 pikë për dokumentacionin e dorëzuar, i ndarë: 20 pikë për përvojën, 10 pikë për trajnimet apo kualifikimet e lidhura me fushën përkatëse, si dhe 10 pikë për certifikimin pozitiv;
b) 60 pikë intervista me gojë.
Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al
http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015
1.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT
Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve të Këshillit të Qarkut Vlorë do të shpallë fituesin në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit” dhe në faqen zyrtare të Këshillit të Qarkut Vlorë.
Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen në mënyrë elektronike për shpalljen e fituesit.
2 PRANIMI NË SHËRBIMIN CIVIL
Vetëm në rast se pozicioni i renditur në fillim të kësaj shpalljeje, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele, rezulton se ende është vakant, ky pozicion është i vlefshëm për konkurimin nëpërmjet procedurës së pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive.
Këtë Informacion do ta merrni në faqen e Këshillit të Qarkut Vlorë.
2.1 KUSHTET QË DUHET TË PLOTËSOJË KANDIDATI NË PROCEDURËN E PRANIMIT NE SHËRBIMIN CIVIL  DHE KRITERET E VEÇANTA
Për këtë procedurë kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë kandidatët jashtë shërbimit civil të  cilët
plotësojnë kërkesat e nenit 21 të ligjit nr. 152/2013:
Kushtet që duhet të plotësojë kandidati në procedurën e pranimit në shërbimin civil janë:
a - Të jetë shtetas shqiptar;
b - Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
c - Të zotërojë gjuhën shqipe, të shkruar dhe të folur;
d - Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
e - Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje;
f - Ndaj tij të mos jetë marrë masa disiplinore e largimit nga shërbimi civil, që nuk është shuar sipas ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar.
Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
a - Në zbatim të VKM-së Nr.121, datë 17.02.2011 “ Për mënyrat e ushtrimit të funksioneve nga drejtoritë e administrimit dhe mbrojtjes së tokës në qarqe dhe zyrat e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës në Komuna/Bashki, Kreu IV, pika I si ,
Të zotërojë arsimin e lartë të profesioneve Agronom, Inxhinier Gjeodetë ose në mungesë të tyre Topografë me përvojë në këtë profesion mbi 10 vjetë.
2.2 DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT
Kandidatët që aplikojnë duhet të dorëzojnë dokumentat si më poshtë:
a-Jetëshkrim i plotësuar në përputhje me dokumentin tip që e gjeni në linkun:
http://www.dap.gov.al/legjislacioni/udhezime-manuale/60-jeteshkrimi-standard
b-Fotokopje të diplomës.
c-Fotokopje të librezës së punës (të gjitha faqet që vërtetojnë eksperiencën në punë);
d-Cdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimim shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj;
e-Fotokopje të letërnjoftimit (ID);
f-Vërtetim të gjendjes shëndetësore;
g-Vetëdeklarim të gjendjes gjyqësore / Vërtetim të gjendjes gjyqësore.
Aplikimi dhe dorëzimi i të gjitha dokumentave të cituara më sipër, do të bëhet në Këshillin e Qarkut Vlorë.
Dokumentat e aplikimit duhet të dorëzohen me postë apo drejtpërsëdrejti në institucion, brenda datës 03.12.2018 në adresën
Këshilli Qarkut Vlorë
Sheshi “4 Heronjtë”
Vlorë
Shqipëri
2.3 REZULTATET PËR FAZËN E VERIFIKIMIT PARAPRAK
Në datën 13.12.2018, Drejtoria Ekonomike dhe Shërbimeve Vlorë do të shpallë në faqen zyrtare të internetit dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kërkesat e posaçme për procedurën e ngritjes në detyrë, si dhe datën, vendin dhe orën e saktë ku do të zhvillohet testimi me shkrim dhe intervista.
Në të njëjtën datë kandidatët që nuk i plotësojnë kushtet e pranimit në shërbimin civil dhe kriteret e veçanta do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike nga Këshilli Qarkut Vlorë, për shkaqet e moskualifikimit (nëpërmjet adresës së e-mail).
2.4 FUSHAT E NJOHURIVE, AFTËSITË DHE CILËSITË MBI TË CILAT DO TË ZHVILLOHET TESTIMI ME SHKRIM DHE INTERVISTA
Kandidatët do të testohen me shkrim në lidhje me:
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
• Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjes vendore”
• Ligjin nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”
• Ligjin nr. 9131 dt. 08.09.2003 “Për rregullat e Etikës në Administratën Publike”
• Ligji nr. 9367 dt. 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike”,
• Ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”
• Ligjin nr. 8752, datë 26.3.2001, “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për Administrimin dhe Mbrojtjen e Tokës”, i ndryshuar;
• VKM Nr.121,
• Ligjin nr. 9244, datë 17.6.2004, “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”;
Kandidatët gjatë intervistës së strukturuar me gojë do të vlerësohen në lidhje me:
a- Njohuritë, aftësitë, kompetencën në lidhje me përshkrimin përgjithësues të punës për pozicionet;
b- Eksperiencën e tyre të mëparshme;
c- Motivimin, aspiratat dhe pritshmëritë e tyre për karrierën.
2.5 MËNYRA E VLERËSIMIT TË KANDIDATËVE
Kandidatët do të vlerësohen në lidhje me:
a- deri në 15 pikë për dokumentacionin e dorëzuar
b- deri në 60 pikë për vlerësimin me shkrim
c- deri në 25 pikë për Intervistën e strukturuar me gojë
Më shumë detaje në lidhje me vlerësimin me pikë, metodologjinë e shpërndarjes së pikëve, mënyrën e llogaritjes së rezultatit përfundimtar i gjeni në Udhëzimin nr. 2, datë 27.03.2015, të Departamentit të Administratës Publike “www.dap.gov.al
http://dap.gov.al/2014-03-21-12-52-44/udhezime/426-udhezim-nr-2-date-27-03-2015
2.6 DATA E DALJES SË REZULTATEVE TË KONKURIMIT DHE MËNYRA E KOMUNIKIMIT
Në përfundim të vlerësimit të kandidatëve, Këshilli Qarkut Vlorë do të shpallë fituesin në faqen zyrtare dhe në portalin “Shërbimi Kombëtar i Punësimit”. Të gjithë kandidatët pjesëmarrës në këtë procedurë do të njoftohen individualisht në mënyrë elektronike për rezultatet (nëpërmjet adresës së e-mail).

Projekti strategjik ''SAVE WATER'' i realizuar ne Greqi në 26 Korrik 2018

Më datë 26 Korrik 2018 Këshilli i Qarkut Vlorë mori pjesë në takimin e parë të projektit strategjik “SAVE WATER / KURSE UJIN”: Përmirësimi i menaxhimit të ujit dhe infrastrukturës së furnizimit me ujë përmes teknologjisë SMART, politikave dhe instrumenteve”, takim që u zhvillua në Korfuz me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të të gjithë partnerëve si dhe përfaqësues të Sekretariatit të Përbashkët Teknik të Programit ndërkufitar në të cilën ky projekt do të zbatohet.
Projekti SAVE WATER / KURSE UJIN është një projekt tre vjeçar që do të zbatohet në zonën ndërkufitare me pjesëmarrjen e tetë partnerëve:
Rajoni i Ishujve Jonianë – partneri Lider,
Rajoni i Epirit
Qarku Vlorë
Qarku Korçë
Qendra e mjedisit – Rajoni i Maqedonisë Perëndimore
Ndërmarrja e Ujësjellës Kanalizimeve të Janinës
Universiteti Jonian- Komiteti i Kërkimit.
Universiteti i shkencave të aplikuara në Maqedoninë Perëndimore
Objektivi kryesor i këtij projekti është rritja e kapacitetit të infrastrukturës ndërkufitare në menaxhimin e ujit përmes planifikimit dhe rehabilitimit të infrastrukturës së furnizimit me ujë të pijshëm duke përmirësuar monitorimin e cilësisë së ujit të pijshëm.
Rezultati i pritshëm i këtij projekti konsiston në përmirësimin e kapacitetit të monitorimit prej autoriteteve rajonale dhe vendore nëpërmjet aplikimit të mjeteve teknologjike me kosto të ulët – vendosjes së sensorëve në infrastrukturat ekzistuese të furnizimit me ujë të pijshëm, me qëllim reduktimin e humbjes së ujit, matjen dhe monitorimin e presioneve të ndryshme të shkaktuara nga njerëzit apo dhe ndryshimet klimatike.
Hartimi i hartave GIS për hartëzimin e burimeve të ujit, furnizimin, presionet dhe kërkesat prej popullatës.
Krijimi dhe përditësimi i një baze të dhënash me qëllim menaxhimin në vijimësi
Një plan veprimi specifik transnacional për parandalimin dhe zbutjen e rreziqeve
Rrjetëzim transnacional për njohjen dhe vlerësimin e presioneve të ujit të pijshëm
Portal për informacion dhe ndërgjegjësim si dhe aplikacion mobile të përdorshëm për qytetarët
Një rrjet SMART sensorësh për monitorimin efektiv të ujit të pijshëm
Veprime pilot me ndërhyrje në infrastrukturën e sistemit të furnizimit me ujë për implementimin e sensorëve në rrjet
Ky projekt për qarkun e Vlorës do të zbatohet në njësinë administrative Novoselë në bashkëpunim me Bashkinë Vlorë, specialistët e njësisë administrative si dhe të Drejtorisë së Ndërrmarjes së Ujësjellësit Vlorë. Për veprimet pilot në sistemin e furnizimit me ujë në Novoselë është planifikuar instalimi i sistemit SCADA, zhvillimi i gjashtë puseve ekzistuese prodhuese, vendosja e sensorëve SMART në këtë sistem si dhe ngritja e një qendre kontrolli e monitorimi me të gjitha pajisjet e nevojshme elektronike për këtë qëllim.
Grupet kryesore të synuara që do përfitojnë nga ky projekt janë: popullsia lokale, administrata rajonale dhe njësitë vendore si dhe turistët.

Prezantimi ne kick off, SAVE WATER

23 korrik 2018

Kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë  z. Ervis Moçka  mirëpriti në zyrën e tij përfaqësuesen e  Konsullatës  së  Përgjithshme  Italiane në Vlorë , Dott.ssa Luana Alita Micheli.
Znj. Micheli  i  dorëzoi z. Moçka  trofeun simbol të  edicionit të  tetë  të Regatës : Brindisi –Vlorë e akorduar për kryetarin e Këshillit të Qarkut Vlorë,  nga Presidenti i “ Lega Navale Italiana”.
Është  zhvilluar  edicioni  i tetë  " Brindisi-Vlorë, Regata  e Salentos ", Konkursi është  zhvilluar me datë 5 korrik deri me 8 korrik 2018 me  titullin " Pronti a collaborare nel settore turistico ","Gati për të bashkëpunuar në sektorin turistik “ .
Ky është edicioni i tetë i Regatës : Brindisi-Vlorë, por këtë vit risia është se  për herë të parë  siguron arritjen dhe ndalimin  e velierave në Vlorë .Për këtë u organizua një ceremoni shpërblimi me autoritetet shqiptare me rastin e   edicionit  të  tetë . Brindisi-Vlorë, Regata  e Salentos ",
Këtë vit, për më tepër, është dhe  përvjetori i njëzetë i zbarkimit  të shqiptarëve në Brindisi, në vitin 1991, dhe kjo garë është e dedikuar, pikërisht, për të kujtuar  zbritjen  masive në Brindisi dhe mikpritjen e tyre nga banorët .
Regata u konceptua me qëllim të ringjalljes së frymës së jashtëzakonshme të mikpritjes..
Ky aktivitet forcon raportet midis Italisë dhe Shqipërisë, Morën pjesë  të  gjithë të apasionuarit e velierave dhe të apasionuarit e detit, nga   dy qytetet , Brindisi dhe Vlora.
Consolato Generale d'Italia Valona

Informacion rreth zbatimit të VKM-së nr.329 (3 korrik 2018)

Këshilli i Qarkut Vlorë ,në zbatim të VKM – së nr.329, datë 16.05.2012 “Për kriteret e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore” ka pasur këto raste për shqyrtim :
Situata për periudhën janar 2018 deri tani:
Të gjitha rastet janë inspektuar në vend, janë bërë matjet faktike dhe janë hartuar preventivat përkatës. Rastet që janë kthyer pa preventivin përkatës pranë bashkive respektive janë për arsye të mungesës së dokumentacionit të përcjellë pranë Këshillit të Qarkut Vlorë, tejkalimit të afateve të parashikuara në VKM nr. 329 datë 16.05.2012 si dhe mungesës së gjurmëve të ndodhjes së fatkeqësisë në momentin e inspektimit nga komisioni i vlerësimit të Këshillit të Qarkut Vlorë.

Janar – Korrik 2018

Bashkia Vlorë : Me preventiv 116 raste - Të kthyera zero.
Bashkia Himarë: Me preventiv 1 rast - Të kthyera zero.
Bashkia Selenicë: Me preventiv 90 raste - Të kthyera zero.
Bashkia Sarandë: Me preventiv 3 raste - Të kthyera zero.
Bashkia Konispol: Me preventiv 3 - Të kthyera 0
Për bashkinë Vlorë pesë raste i përkasin fatkeqësive natyrore (rënie zjarri) dhe 111 raste i përkasin përmbytjeve të fundvitit 2017.
Për bashkinë Selenicë pesë raste i përkasin fatkeqësive natyrore (rënie zjarri) dhe 85 raste tërmeti në muajin maj 2018.

23 maj 2018

Kryetari i Këshillit të Qarkut z. Ervis Moçka, priti në zyrën e tij një grup përfaqësues investitorësh.
Drejtoresha e Njësisë Ndërkombëtar të Bizneseve , pasi falenderoi kryetarin e Këshillit të Qarkut për mikpritjen , bëri të ditur interesin dhe vëmendjen e të huajve , si dhe qasjen e Shqipërisë si një terren të përshtatshëm për investime. Për këtë arsye kërkonin të njiheshin me situatën , tregun dhe bazën ligjore , si dhe procedurën që duhej të ndiqnin për të investuar.
Duke i uruar mirëseardhjen z. Moçka u parashtroi përfaqësuesve të investitorëve, situatën duke i njohur me problematikat dhe mundësitë e investimeve. Një prioritet theksoi z.Moçka ishte dhe ndërtimi i një aeroporti në Vlorë i cili do të ndihmojë në bashkëpunimin ndërmjet vendeve. Peisazhi i mrekullueshëm, përfundimi i projektit të lungomares, restaurimet e zonave të ndryshme urbane, prioriteti ndaj turizmit rural kanë ndikuar pozitivisht në përmirësimin e jetesës, si prurjen e turistëve të huaj si dhe interesin e organizatave , programeve dhe investitorëve për Shqipërinë.

Takimi Kick off i projektit ADRINET i realizuar ne Malin e Zi ne 12-13 Maj 2018

Në datat 17-18 Maj 2018 Këshilli i Qarkut Vlorë mori pjesë në takimin e parë Kick off të
projektit “ADRINET: Rrjeti Adriatik për Ekosistemin Detar”, projekt që do të zbatohet në
kuadër të Programit Ndërkufitar IPA II Itali-Shqipëri-Mal i Zi 2014-2020.
Projekti ADRINET do t’i fokusojë veprimet në përmirësimin e një plani të përbashkët trilateral
për ruajtjen e biodiversitetit dhe ekosistemit detar në rajonin e Pulias, qarkun e Vlorës dhe zonën
e Herceg Novit e Kotorit në Malin e Zi duke trajtuar posaçërisht fenomenin e “peshkimit
fantazëm”. Ky fenomen ndodh atëherë kur peshkatarët humbasin, hedhin apo braktisin rrjetat dhe
çdo material tjetër të përdorshëm për të kapur peshk në det. Rrjetat e peshkimit dhe çdo material
tjetër i prodhuar nga njeriu që përdoret për kapjen e peshqve dhe organizmave të tjerë detarë
bëhen objekt i peshkimit fantazëm, në rastet kur nuk mbikëqyren me përgjegjësi dhe bëhen
“kurthe” për peshqit dhe për të tërhequr si në një rreth vicioz të tjerë organizma detarë, duke
rezultuar në stoqe të tëra të peshqve të zhdukur. Nga ana tjetër materiali i prëdorur për pajisjet e
peshkimit kërkon dekada të tëra deri edhe shekuj për t’u shpërbërë, duke shkaktuar ndotje të
mjedisit detar.
Në funksion të ofrimit të alternativave më të mira për zgjidhje, qoftë edhe një praktike të
përbashkët pozitive për këtë çështje, projekti ADRINET ka parashikuar përcaktimin e një
strategjie të përbashkët për trajtimin e fenomenit në zonat e përfituesve si dhe inisiativës së
veprimeve pilot me rezultate konkrete. Nga ana tjetër projekti do të ofrojë shërbime, mbështetje
shkencore dhe trajnime për komunitetin e peshkatarëve në veçanti dhe të publikut konsumator në
tërësi.
Objektivi i përgjithshëm
Forcimi i bashkëpunimit ndërkufitar mbi çështjet detare përmes përcaktimit të protokolleve dhe
mjeteve të përbashkëta të menaxhimit të peshkimit.
Objektivat:

1. Krijimi i një rrjeti ndërkufitar midis partnerëve në lidhje me praktikat më të mira mbi
peshkimin, specifikisht në shfrytëzimin dhe kontrollin e peshkimit fantazëm.
2. Krijimi i një grupi të qëndrueshëm Task Force mbi çështje të peshkimit dhe zbatimi i
qendrave të referencës për të dhënë mbështetje teknike dhe për të mbledhur të dhëna mbi
peshkimin dhe akuakulturën.
3. Transferimi i aftësive të përditësuara te ekspertët e peshkimit në lidhje me kontrollin
mikrobiologjik dhe kimik të ujit të detit.
4. Përcaktimi i një sistemi gjurmues dhe parandalues për peshkimin fantazëm.
5. Zbatimin e një strategjie të përbashkët për të luftuar fenomenin e peshkimit fantazëm
duke pastruar fundit e detit, sidomos në zonat me ndjeshmëri të lartë mjedisore.
6. Promovimi i peshkimit duke informuar publikun e gjerë dhe orientuar konsumatorin.
Partnerët e këtij projekti janë:

 Universiteti i Studimeve në Bari, Itali
 Bashkia e Kastros, Itali
 Bashkia e Herceg Novi, Mal i Zi
 Universiteti në Kotorr, Mal i Zi
 Universiteti Bujqësor i Tiranës, Shqipëri
 Keshilli i Qarkut Vlorë, Shqipëri

Ky takim pati si qëllim, jo vetëm njohjen më nga afër të partnerëve dhe rolit të gjithsecilit në
këtë partneritet për zbatimin e projektit të përbashkët ndërkufitar, por edhe diskutimin e
çështjeve të rëndësishme për nisjen e projektit si: plani i përbashkët i aktiviteteve, plani i
prokurimit, procedura të raportimit dhe detaje specifike për modifikim të buxhetit, plani i
komunikimit dhe udhëzimet për kërkimin shkencor që do realizohet nga departamentet
akademike që janë përfshirë në projekt nga të treja vendet pjesëmarrëse.
Përveç përmbushjes së këtij qëllimi, ky takim shërbeu edhe për njohjen dhe ofrimin e
alternativave për zgjidhje të sfidave, që përgjithësisht përfituesit përballen gjatë zbatimit të
projekteve, të tilla si: mbulimi i kostos së bashkëfinancimit prej 15% , procedurat për
rimbursimin e TVSH, kushtëzimi i një llogarie të dedikuar për projektin nga lidhja e kontratës
midis partnerit Lider dhe Autoriteti Menaxhues, respektimi i procedurave tw prokurimit bazuar
ne legjislacionin vendas dhe PRAG, etj.
Duke konsideruar të rëndësishëm pjesëmarrjen në këtë takim të projektit me një tematikë
prioritare siç është peshkimi, por edhe krijimin e një partneriteti të qëndrueshëm me partnerë të
rinj për institucionin, Këshilli i Qarkut Vlorë mori pjesë me delegacionin e përbërë nga Kryetari
z. Ervis Moçka, Sekretari i Këshillit z. Vllasi Nasaj, Këshilltarja për projektet znj Valbona
Avdullaj dhe Drejtore e financës znj Jeta Xhelilaj.

Prezantimi i institucionit para partnerëve u fokusua në 4 pika kryesore:
 Roli dhe funksioni i qarkut bazuar në ligjin për vetëqeverisjen vendore
 Potencialet e qarkut Vlorë bazuar në Planin Strategjik 2011-2020 “Emetime 0”
 Përvojat e qarkut në përfshirjen e programeve të BE-së
 Roli i qarkut Vlorë në projektit ADRINET

Në këtë projekt qarku Vlorë do të jetë i përfshirë në zbatimin e 5 paketave të punës nga 6 paketa
në total të projektit.
 Paketa 1: Menaxhimi dhe koordinimi i aktiviteteve të projektit përmes pjesëmarrjes në
takimet e projektit dhe realizimit e zbatimit të planit të komunikimit.
 Paketa 2: Promocioni përmes fushatës ndërgjegjësuese për publikun e gjerë në median
lokale dhe kombëtare, realizimit të fletëpalosjeve dhe posterave informues.
 Paketa 4: Krijimi i një këndi informues dhe trajnues për komunitetin e peshkatarëve për
çështje që lidhen me peshkimin fantazëm. Kjo paketë do të synojë edhe realizimin e një ankete për            identifikimin e rrugëve dhe vendeve të peshkimit, të dhëna që do të transformohen elektronikisht në një     hartë GPS.

 Paketa 5: Ralizimi i një Marrëveshje të Përbashkët Mirëkuptimi midis tre vendeve duke
u fokusuar në politikat multilaterale dhe ndërkufitare për çështjen e peshkimit fantazëm.
 Paketa 6: Kjo paketë parashikon veprimet pilot që do të synojnë pastrimin e zonës së
përcaktuar detare nga rrjetat me ndihmën e anijeve të peshkimit dhe grupeve të zhytësve
që do të përfshihen në projekt. Përmes kësaj pakete do të realizohet edhe një sistem GPS
që do facilitojë gjithë veprimet e kësaj faze si edhe pajisjen e rrjetave të peshkakarëve me
mikroçipe për monitorimin dhe ndërhyrjet e nevojshme edhe pas përfundimit të projektit.

Pas një analize në terren të realizuar nga ekspertë të qarkut Vlorë këto veprime pilot do të
fokusohen ne Gjirin e Vlorës në zonat potenciale që mund të kenë problematikat më të theksuara
me çështjen e peshkimit fantazëm.
Për më shumë informacion gjeni informacionin e prezantimit bashkëngjitur.

Për më shumë: Prezantimi ne kick off ADRINET


Takim për  problematikën e linjave të transportit urban.

Më datë 19/02/2108 në sallën e mbledhjeve , Këshilli i Qarkut Vlorë organizoi një takim për  problematikën e linjave të transportit urban. Pjesëmarrës në takim ishin përfaqësues nga bashkitë  Drejtorë   të  Drejtorisë së Shërbimeve së bashku me specialistët përkatës.

Në takim u diskutuan oraret e stacioneve të qëndrimit dhe u arrit në një zgjidhje të dakortësuar  nga çdo bashki .


105 vjet Polici e Shtetit!

Kryetari z. Ervis Moçka mori pjese te, aktiviteti i zhvilluar nën përkujdesjen e drejtorit Gentjan Shehaj pranë ambjenteve të Drejtorisë së Policisë të Qarkut Vlorë. Të pranishëm Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka, Prefekti i Qarkut, Kryetari i Bashkisë Vlorë, Konsullja e përgjithshme e Italisë, veteranë e familjarë të efektivëve të policisë.


Mbledhja e radhës së Këshillit të Qarkut të përcaktuar sipas rendit të ditës.

 

Më datë 20/12/2017 në sallën e mbledhjeve pranë Këshillit të Qarkut Vlorë u zhvillua mbledhja e radhës së Këshillit të Qarkut të përcaktuar sipas rendit të ditës.
Mbledhja u drejtua nga kryetari i Këshillit të Qarkut z. Ervis Moçka, i cili theksoi përmbajtjen shumë të rëndësishme të kësaj mbledhje , pasi miratohet projekt buxheti afatmesëm përfundimtar për periudhën 2018 - 2020.

Në mbledhje anëtarët e Këshillit kaluan me shumicë vote :
- Miratimin e projektvendimit të strukturës së Këshillit të Qarkut Vlorë për vitin 2018 .
- Miratimin e projektvendimit të kalendarit të programit buxhetor afatmesëm vjetor “2019-2021”.
- Miratimin e projektvendimit të buxhetit të Këshillit të Qarkut Vlorë për vitin 2018.
- Miratimin e vendimeve për kalimin në pronësi të pasurive të paluajtshme të ndërtuara deri më 10.08.1991, e truallit funksional të tyre,kur nuk posedohen akte fitimi pronësie dhe për regjistrimin e tyre – Bashkia Vlorë, Bashkia Sarandë, Bashkia Delvinë.
- Miratimin e projektvendimit të sistemimit të një fëmije në Shtëpinë e Fëmijëve Shkollor Sarandë ,sipas kërkesës që Qarku merr nga Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve në çdo bashki.

Kryetari theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional për një zhvillim të qëndrueshëm rajonal dhe një klimë pozitive ndërmjet aktorëve lokal dhe qeverisjes vendore në funksion të mirëqenies së banorëve të qarkut Vlorë.
Për më shumë informacion vizitoni faqen e Këshillit të Qarkut Vlorë, seksioni: Home > Këshilli > Vendime


Mbledhja e Katërt e Komitetit Drejtues të Programit "Zhvillimi i Integruar i Qëndrueshëm i Rajonit të Bregdetit Jugor"

Më 19 dhjetor 2017, u mbajt Mbledhja e Katërt e Komitetit Drejtues të Programit "Zhvillimi i Integruar i Qëndrueshëm i Rajonit të Bregdetit Jugor", me pjesëmarrjen e Z. Ervis Mocka Kryetarit te Këshillit të Qarkut Vlorë, Z. Gledian Llatja - Shef i Kabinetit në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë; Z. Artan Shkreli - Zëvendësministër i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë; Z. Hajrulla Çeku- Zëvendësministër i Turizmit dhe Mjedisit dhe përfaqësues të tjerë nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministria e Kulturës, Agjencia e Planifikimit të Territorit Kombëtar, Bashkia Himare, Agjencia Kombëtare e Turizmit, AZHR4, GIZ Albania etj. Gjatë takimit u prezantuan disa aktivitete të mëdha të zbatuara nga fillimi i programit dhe u diskutuan disa çështje kyçe që duhen adresuar në të ardhmen e afërt. Vërejtje shumë konstruktive janë siguruar nga të gjithë pjesëmarrësit.


Festivalit Folklorik Tipologjik

Përfundon me sukses edicioni i XII- të i Festivalit Folklorik Tipologjik Kombëtar i Iso - Polifonisë i mbajtur nga data 24-25 nëntor 2017. Larmishmëri vlerash, ritesh, kostumografie të shpalosura nga grupet e ndryshme si Vlora,Librazhdi, Tepelena, Gjirokastra Saranda, Dropulli, Mallakastra, Himara, Skrapari, Gramshi si dhe grupi i valleve përshëndetës i Prizrenit nga Kosova. Ky festival u mundësua nga Ministria e Kulturës, Qendra Kulturore e Veprimtarive Folklorike, Këshilli i Qarkut Vlorë, Bashkia Vlorë,
Juria ishte e përbërë nga Thoma Gaqi, Vaid Kuçi, Beb Dobi, Meri Kume.
Drejtues artistik , Artur Dhamo
Të ftuar të pranishëm në ndarjen e çmimeve ishin dhe kryetari i Këshillit të Qarkut z. Ervis Moçka Kryetari i Bashkisë z.Dritan Leli, Prefekti z Flamur Mamaj e tê tjerë.
Në natën finale, juria vendosi këto çmime:
Çmimi i Parë "Haxhi Dalipi" Grupi i Pilurit
Çmimi i Dytë "Neço Muko" Grupi i Cfakës, Gjirokastër
Çmimi i Dytë "Demir Zyko" Grupi i Gramshit
Çmimi i Tretë "Maliq Lila" Grupi i të Rinjve të Tepelenës
Çmimi i Tretë "Arap Çeloleskaj" - Të Rinjtë e Grupit të Tërbaçit
Çmimi i Tretë "Xhevat Avdalli" - Grupit të Dropullit
Çmimi Inkurajues "Kujtim Mici" të rinjtë e Sarandës "Zëri i Bilbilit"
Çmimi i Karrierës - Grupi i Grave të Kolonjës
Hedhësi më i mirë - Hedhësi i Grupit të Bilishtit
Marrësja më e mirë - Bejushe Bajramaj

 

Disa nga grupet pjesëmarrëse të Festivalit Folklorik Tipologjik . Mbresëlënëse dhe risi në këtë festival ishte përfaqësimi i grupeve të rinj, të cilët kënduan aq bukur dhe me pasion me zërat e tyre duke marrë dhe përçuar më tej isopolifoninë. Grupet me të rinj ishin Dropulli, Tepelena, Saranda, Të rinjtë e Tërbaçit.

 


Shtabi i Emergjencave Civile

Mblidhet, Shtabi i Emergjencave Civile në Prefekturën e Qarkut të Vlorës. Në mbledhjen e drejtuar nga prefekti Flamur Mamaj, ka marrë pjesë kryebashkiaku i Vlorës, Dritan Leli, dhe kryetari i Këshillit të Qarkut Vlorë, Ervis Moçka. Shtabi është mbledhur për shkak të reshjeve të mëdha të shiut që mund të prekin edhe Vlorën në tre ditët në vijim. Më pas krerët e pushtetit lokal kanë inspektuar hidrovorin e qytetit të Vlorës dhe atë të Akërnisë.


"South" një hap më shumë drejt realizimit të identifikimit dhe promovimit të produkteve turistike dhe lokale të territorit të qarkut të Vlorës

Ne besuam që kur e krijuam. Sot një hap më shumë drejt realizimit të identifikimit dhe promovimit të produkteve turistike dhe lokale të territorit të qarkut të Vlorës, me Markën Rajonale "South".
U zhvillua sot takimi i Komitetit Drejtues për promovimin dhe marketimin rajonal të zonave urbane e rurale dhe nxitjen e zhvillimit të turizmit në Bashkitë e Qarkut Vlorë, mbështetur dhe organizuar nga GIZ Albania dhe AZHR4.
Marka rajonale “South” është inisiativë e Këshillit të Qarkut Vlorë dhe është miratuar me vendim të tij, me konsensusin e të 7 Bashkive dhe përfaqësuesve të tyre. Ky “brand” i ri, ka për qëllim që të shërbejë si hapi i parë i identifikimit dhe promovimit të territorit të qarkut të Vlorës me interesin e tërheqjes në mënyrë të konkurrueshme të tregut turistik brenda dhe jashtë vendit. Komiteti diskutoi lidhur me përdorimin e kësaj marke për zhvillimin e turizmit dhe produktet lokale vendase. Gjatë takimit u zhvilluan prezantime teknike lidhur me rëndësinë e brandimit rajonal. Gjithashtu u prezantua draft-marrëveshja për politikën e promovimit të përbashkët të markës rajonale dhe draft-udhëzuesi për prodhuesit e markës rajonale “South”. Rëndësi të veçantë ka të japim zgjidhje dhe të gjejmë një treg më të gjerë për prodhuesit, pa harruar të japim rëndësinë e duhur çertifikimit të produkteve.


Vizita nga ambasadorja greke

Ditën e enjte, 26.10.2017, kryetari i Këshillit të Qarkut z. Ervis Moçka priti në zyrën e tij për një vizitë ambasadoren e Greqisë në Shqipëri, znj Eleni Sourani. Znj. Sourani ishte e shoqëruar nga z. Grigorios Gelavekouras, Zv/Ambasador dhe Këshilltar i Parë pranë Ambasadës.

 
Kjo vizitë u zhvillua në kuadër të njohjes dhe bashkëpunimit të institucionit që znj Sourani përfaqëson, edhe me institucionet vendore në 12 qarqet e Shqipërisë. Në këtë takim të parë në Qarkun e Vlorës, fokusi i bisedës u orientua në bashkëpunimin ndërkufitar, kryesisht për programin ndërkufitar Greqi-Shqipëri 2014-2020 me fonde të BE-së, si një prej mekanizmave më të mirë për forcimin e bashkëpunimit midis dy vendeve dhe krijimin e mundësive për investime në territoret tona. Znj. Sourani u interesua për fazën e procesit të projekteve që janë fituar, duke shprehur gatishmërinë e mbështetjes për nxitjen e fillimit të zbatimit të projekteve.

 1. Moçka vlerësoi mbështetjen në këtë drejtim, ndërsa theksoi rëndësinë e projekteve, sidomos atyre strategjike me impakt të rëndësishëm në territor dhe lehtësimin e e procedurave burokratike që kanë ndikuar në zvarritje kohore për fillimin në kohë të zbatimit të projekteve të programit me Greqinë: “Ne kemi komunikim pozitiv dhe të frytshëm, jo vetëm me rajonet greke, pjesë e programit por edhe me bashkitë kufitare, ndaj, aq dinamik sa është ky bashkëpunim, po kaq, do ishte mirë të vijonte edhe ky proces që për hir të së vërtetës, është zvarritur nga procedura të gjata burokratike.”

Znj. Sourani tregoi gjithë disponibilitetin që zyra e saj do të vinte për lehtësimin e procedurave që mund të përbëjnë pengesa burokratike për zbatimin në kohë të këtyre programeve. Ky proces që ka nisur është në funksion të forcimit të bashkëpunimit midis dy vendeve që për nga historia, kultura, por edhe pozita gjeografike ndajnë gjëra të përbahkëta. Gjithashtu ajo shprehu përmes përvojës së saj të mëparshme, impaktin e faktorit diplomatik në procesin e rëndësishëm që Shqipëria është duke kaluar për anëtarësimin në familjen e madhe europiane.


20 shtator 2017

Ftesë për projektpropozime:

Këshilli i Qarkut në kuadër të reformës së re territoriale u ka dhënë prioritet problematikave të bashkive të cilat kërkojnë zgjidhje. Këshilli i Qarkut Vlorë e shikon me rëndësi të madhe angazhimin në këto kërkesa, si dhe një mundësi gjithëpërfshirëse për të gjitha bashkitë e qarkut, në kuadër të funksionit të harmonizimit dhe koordinimit, krijimit të frymës së bashkëpunimit për bashkitë përbërëse të tij.
Në kuadër të kërkesës zyrtare të bashkisë Sarandë, drejtuar Këshillit të Qarkut, për sistemimin e mbetjeve të ngurta të kësaj bashkie, kërkohet nga secila bashki një propozim konkret se ku mund të sistemohen këto mbetje inerte si dhe në mbështetje të Ligjit 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.
Kjo është një mundësi e mirë jo vetëm në proçesin e zhvillimit të qarkut, por edhe në rritjen e bashkëpunimit ndërinstitucional. Duke bashkërenduar prioritetet dhe duke u takuar paraprakisht me projekt propozimet Tuaja, kemi mundësinë të zgjidhim dhe të përmirësojmë konkretisht iniciativa të tilla.
Ku hidhen momentalisht mbetjet inerte?
Si mendoni se mund të zgjidhet sa më mirë kjo situatë, duke marrë në konsideratë dhe mbrojtjen e mjedisit?
Ç’masa merren për hedhjen e inerteve në vende të papërcaktuara?
A është emergjent sistemimi i këtyre mbetjeve inerte?
Cili është propozimi Juaj konkret ?
Kushdo mendon se ka një projekt ide për sistemimin e mbetjeve inerte në bashkinë e Sarandës, është i mirëpritur të na kontaktojë.
Duke Ju falenderuar,jemi në pritje të projektpropozimeve Tuaja!

Close