Vendime date: 10/05/2016

Vendime date: 10/05/2016

Vendim Nr.9 -Per miratimin e projektit: ''Permiresimi i menaxhimit te ujit te pijshem dhe infrastruktures se furnizimit me uje permes teknologjive ''smart'', politikave dhe instrumenteve SAVE-WATER''.

10 05 2016

Vendim Nr.10 -Per miratimin e projektit: ''Menaxhimi i integruar i mbetjeve perme riciklimit dhe kompotimit ne 7 rajonet nderkufitare''.

10 05 2016

Vendim Nr.11 -Mbi caktimin e nivelit te pagave per punonjesit e administrates te Keshillit te Qarkut.

10 05 2016

Vendim Nr.12 -Propozim per perfitim penioni te poacem shteteror.

10 05 2016

Vendim Nr.13 -Per miratimin e akt-marrveshjes mbi kuoten e anetaresise per financimin e buxhetit te Qarkut nga Bashkite.

10 05 2016

Vendim Nr.14 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronsei te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10/08/1991, e te truallit funksional te tyre kur nuk posedohen akte fitimi pronesie, si dhe per regjistrimin e tyre.

10 05 2016

Vendim Nr.15 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronsei te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10/08/1991, e te truallit funksional te tyre kur nuk posedohen akte fitimi pronesie, si dhe per regjistrimin e tyre.

10 05 2016 f1

10 05 2016 f2

Vendim Nr.16 -Per zbatimin e rekomandimeve te lena nga kontrolli i larte i shtetit.

10 05 2016

Close