Vendime date: 27/07/2016

Vendime date: 27/07/2016

Vendim Nr.17 -Per miratimin e projekt-buxhetit afatmesem 2017-2019 te Keshillit te Qarkut.

27 07 2016 f1

27 07 2016 f2

27 07 2016 f3

27 07 2016 f4

Vendim Nr.18 -Per nryshim te buxhetit brenda Keshillit te Qarkut i miratuar me V.K.Q Nr.04, Date.04/03/2016.

27 07 2016 f1

27 07 2016 f2

27 07 2016 f3

27 07 2016 f4

27 07 2016 f5

Vendim Nr.19 -Per miratimin e strategjise se promovimit, ''Brandit'' turitik te Qarkut Vlore.

27 07 2016 f1

27 07 2016 f2

Vendim Nr.20 -Per miratimin e marreveshjes me aereonautiken Shqiptare per dhenien ne perdorim te veles se branduar me logon e re turistike te Qarkut Vlore, per fluturimet sportive ''Paragliding'' me qellim promovimin e imazhit turitik te Qarkut Vlore.

27 07 2016

Vendim Nr.21 -Per miratimin e pjesemmarrjes ne projektet qe do te aplikohen ne thirrjen e dyte per projekt propozime - Programi Interreg IPA II CBC Greqi-Shqiperi 2014-2020.

27 07 2016 f1

27 07 2016 f2

27 07 2016 f3

Vendim Nr.22 -Per revokimin e pikes 1 te vendimit te Kehillit te Qarkut Vlore Nr.14, Date.10/05/2016 per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajteshme te ndertuara deri me 10/08/1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedihen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre per subjektin aplikue Kico Mertiri.

27 07 2016

Vendim Nr.23 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajteshme te ndertuara deri me 10/08/1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedihen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre.

27 07 2016 f1

27 07 2016 f2

Vendim Nr.24 -Propozim per perfitim pensioni te posacem shteteror.

27 07 2016

Vendim Nr.25 -Per sistemimin e femijes K.K ne shtepine e femijeve shkollor 6-18 vjec, Sarande.

27 07 2016

Vendim Nr.26 -Per miratimin e linjave rrethqytetese.

27 07 2016

Close