Vendime date: 28/04/2017

Vendime date: 28/04/2017

Vendim Nr.6 -Shtese ne buxhetin e Keshillit te Qarkut te vitit 2017, miratuar me V.K.Q Nr.33 Date 21/12/2016.

28 04 2017 f1

28 04 2017 f2

Vendim Nr.7 -Mbi caktimin e nivelit te pagave per punonjesit e administrates te Keshillit te Qarkut.

28 04 2017

Vendim Nr.8 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre.

28 04 2017 f1

28 04 2017 f2

Vendim Nr.9 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre.

28 04 2017

Vendim Nr.10 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre.

28 04 2017 f1

28 04 2017 f2

Vendim Nr.11 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre.

28 04 2017 f1

28 04 2017 f2

28 04 2017 f3

Vendim Nr.12 -Propozim per perfitim pensioni te posacem Shteteror.

28 04 2017

Vendim Nr.13 -Per miratimin e linjave rrethqytetese per Bashkine Vlore.

28 04 2017

Vendim Nr.14 -Per miratimin e linjave rrethqytetese per Bashkine Finiq.

28 04 2017

Vendim Nr.15 -Per zmadhimin e kapitalit te shoqerise ''Bajkaj Land'' sh.a.

28 04 2017

Vendim Nr.16 -Per miratimin e audituesit ligjor per auditimin ligjor te pasqyrave financiare te vitit 2016 te shoqerise ''Bajkaj Land'' sh.a.

28 04 2017

Close