Vendime date: 30/12/2015

Vendime date: 30/12/2015

Vendim Nr.11 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronsei te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10/08/1991, e te truallit funksional te tyre kur nuk posedohen akte fitimi pronesie, si dhe per regjistrimin e tyre.

30 12 2015

Vendim Nr.12 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronsei te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10/08/1991, e te truallit funksional te tyre kur nuk posedohen akte fitimi pronesie, si dhe per regjistrimin e tyre.

30 12 2015

Vendim Nr.13 -Per miratimin e linjave nderqytetese.

30 12 2015

Vendim Nr.14 -Per miratimin e linjave nderqytetese dhe rrethqytetese.

30 12 2015

Vendim Nr.15 -Per miratimin e linjave nderqytetese.

30 12 2015

Vendim Nr.16 -Per pjesemarrje ne themelimin e shoqerie aksionere ''Konsorciumi per zhvillimin rajonal'' sh.a.

30 12 2015

Vendim Nr.17 -Per shkrirjen e ndermarrjeve te rrugeve rurale ne varesi te Keshillit te Qarkut Vlore.

30 12 2015

Vendim Nr.18 -Per shpalljen nderi i Qarkut Vlore.

30 12 2015

Close