Vendime date: 03/07/2019

Vendime date: 03/07/2019

Raporti per monitorimin dhe zbatimin e Buxhetit 4 mujor 2019

03 07 2019

Raporti per monitorimin dhe zbatimin e Buxhetit 8 mujor 2019

03 07 2019

Vendim Nr.9 Per miratimin e projekt dokumentin e pare te PBA 2020 2022

03 07 2019

Vendim Nr.10 Per ndryshim ne buxhetin e Keshillit te Qarkut te vitit 2019 miratuar me VKQ Nr 47 Dt 20 12 2018

03 07 2019

Vendim Nr.11 Per dhenien ne perdorim

03 07 2019

Vendim Nr.12 Per emerimin e Audituesit Ligjor per auditimin ligjor te Pasqyrave Financiare te Shoqerise Bajkaj Land sha Vlore per vitin 2018

03 07 2019

Vendim Nr.13 Propozim per perfitim pensioni te posacem shteteror

03 07 2019

Vendim Nr.14 Per vendosjen e eshtrave te Deshmorit te Atdheut Ismail Rushit Shakohoxhaj ne varrezat e deshmoreve te Atdheut te qytetit te Vlores

03 07 2019

Close