Vendime date: 05/04/2019

Vendime date: 05/04/2019

Vendim Nr.1 Shtese ne buxhetin e Keshillit te Qarkut te vitit 2019, miratuar me VKQ Nr 47 Dt.20.12.2018

05 04 2019

Vendim Nr.2 Per miratimin e tavaneve pergatitore per program buxhetin Afat-Mesem 2020-2022

05 04 2019

Vendim Nr.3 Per miratimin e buxhetit faktik 2018

05 04 2019

Vendim Nr.4 Per miratimin e Akt-Marreveshjes mbi kuoten e antaresise per financimin e Buxhetit te Qarkut nga Bashkite

05 04 2019

Vendim Nr.5 Per miratimin e programit kulturor ''Promovimi i kultures dhe trashegimise kulturore te Qarkut Vlore permes metodave ivnovative''

05 04 2019

Vendim Nr.6 Per miratimin e linjes rrethqytetese per Bashkine Konispol

05 04 2019

Vendim Nr.7 Per miratimin e linjes rrethqytetese per Bashkine Finiq

05 04 2019

Vendim Nr.8 Per nje ndryshim ne keshillin e administrimit te shoqerise ''Bajakaj Land'' SH.A.

05 04 2019

Vendim Nr.9 Per miratimin e projekt-dokumentin e pare te PBA (2020-2022)

04 07 2019

Close