Vendime date: 20/07/2017

Vendime date: 20/07/2017

Vendim Nr.17 -Buxheti Afatmesem 2018-2020.

20 07 2017

Vendim Nr.18 -Buxheti Afatmesem 2018-2020.

20 07 2017

Vendim Nr.19 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre.

20 07 2017

Vendim Nr.20 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre.

20 07 2017

Vendim Nr.21 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre.

20 07 2017

Vendim Nr.22 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre.

20 07 2017

Vendim Nr.23 -Per miratimin e rregullores se procedurave per dhenien e ''Titujve vendor te nderit''.

20 07 2017

Vendim Nr.24 -Propozim per shpallje ''Deshmor i Atdheut''.

20 07 2017

Vendim Nr.25 -Per vendosjen e eshtrave te ''Deshmorit te Atdheut'' Cano Balil Tushi ne varrezat e Deshmoreve te Atdheut te qytetit te Vlores.

20 07 2017

Vendim Nr.26 -Per sistemimin e femijes D.K ne shtepine e femijeve shkollor 6-18 vjec Sarande.

20 07 2017

Vendim Nr.27 -Per miratimin e linjave rrethqytetese per bashkine Himare.

20 07 2017

Vendim Nr.28 -Per miratimin e pasqyrave financiare te shoqerise ''Bajkaj Land'' sh.a per vitin 2016.

20 07 2017

Vendim Nr.29 -Per miratimin e akt-marreveshjes se nenshkruar midis Keshillit te Qarkut Vlore dhe Bashkise Vlore me objekt ''Shprehje e dakortesise se paleve per percaktimin e keshillit ku do te ushtroje aktivitetin administrata e Keshillit te Qarkut Vlore dhe te ambienteve ku do te ushtroje aktivitetin administrata e Bashkise Vlore''.

20 07 2017

Close