Vendime date: 20/12/2018

Vendime date: 20/12/2018

Projekt buxgheti afatmesem perfundimtar 2019-2021

20 12 2018

Dergojm per shprehje ligjeshmerie vendimet e Keshillit te Qarkut Vlore

20 12 2018

Vendim Nr.44 Mbi strukturen organizative te Keshillit te Qarkut Vlore per vitin 2019

20 12 2018

Vendim Nr.45 Per miratimin e projektit programi buxhetor afatmesem perfundimtar 2019-2021

20 12 2018

Vendim Nr.46 Per miratimin e kalendarit te programit buxhetor afat-mesem 2020-2022 dhe buxhetit vjetor 2019

20 12 2018

Vendim Nr.47 Per miratimin e buxhetit te Keshillit te Qarkut  te vitit 2019

20 12 2018

Vendim Nr.48 Per miratimin e programit te transparences se Keshillit te Qarkut Vlore

20 12 2018

Vendim Nr.49 Per sistemimin e femijes B.V ne qendren e zhvillimit P.A.K Vlore

20 12 2018

Vendim Nr.50 Per miratimin e linjave rrethqytetese per Bashkine Konispol

20 12 2018

Close