Vendime date: 21/12/2016

Vendime date: 21/12/2016

Vendim Nr.27 -Per mbarimin e mandatit te keshilltarit z.Rustem Rakip Duka.

21 12 2016

Vendim Nr.28 -Per mbarimin e mandatit te keshilltarit z.Florian Bib Bardhi.

21 12 2016

Vendim Nr.29 -Per dhenien e mandatit te keshilltarit te Qarkut z.Feruz Maksut Basho.

21 12 2016

Vendim Nr.30 -Per dhenien e mandatit te keshilltarit te Qarkut znj.Ermira Veiz Emini.

21 12 2016

Vendim Nr.31 -Mbi strukturen organizative te Keshillit te Qarkut Vlore per vitin 2017.

21 12 2016

Vendim Nr.32 -Mbi masen e perqindjes se shperblimit te Kryesise se Keshillit.

21 12 2016

Vendim Nr.33 -Buxheti 2017.

21 12 2016

Vendim Nr.34 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre.

21 12 2016

Vendim Nr.35 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre.

21 12 2016

Vendim Nr.36 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991, e te truallit funksional te tyre, kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre.

21 12 2016

Vendim Nr.37 -Propozim per perfitim pensioni te posacem shteteror.

21 12 2016

Vendim Nr.38 -Propozim per perfitim pensioni te posacem shteteror.

21 12 2016

Vendim Nr.39 -Propozim per perfitim pensioni te posacem shteteror.

21 12 2016

Vendim Nr.40 -Propozim per perfitim pensioni te posacem shteteror.

21 12 2016

Vendim Nr.41 -Per sistemimin e 3 (tre) femijeve ne institucionet rezidenciale publike te perkujdesit shoqeror (Shtepine e fmijeve 6-18 vjec) Sarande.

21 12 2016

Vendim Nr.42 -Per caktimin e tarifes per sherbimet e rastit te udhetareve brenda vendit (Libri i udhetimit).

21 12 2016

Vendim Nr.43 -Per miratimin e linjave rrethqytetese per bashkine Vlore.

21 12 2016

Vendim Nr.44 -Per azhornimin e sistemit tarifor per dokumentacione qe prodhon dhe kryen Keshilli i Qarkut dhe Administrata e tij.

21 12 2016

Vendim Nr.45 -Per caktimin e ekspertit kontabel te regjistruar per zmadhimin e kapitalit te shoqerise ''Bajkaj Land'' sh.a.

21 12 2016

Vendim Nr.46 -Per trasferimin e akteve afatgjata materiale ne kontabilitetin e shoqerise ''Bajkaj Land'' sh.a.

21 12 2016

Vendim Nr.47 -Propozim per shpallje ''Deshmor i Atdheut''.

21 12 2016

Vendim Nr.48 -Per miratimin e Akt-Marreveshjes mbi kuoten e antaresise per miratimin e buxhetit te Qarkut nga Bashkite.

21 12 2016

Vendim Nr.49 -Per miratimin e Akt-Marreveshjes Nr.3826 Prot, date 20/12/2016 midis Keshillit te Qarkut Vlore dhe bashkise Vlore me objekt: ''Dorezimin dhe marrjen ne perdorim te nje prej ambjenteve te Keshillit te Qarkut Vlore''.

21 12 2016

Vendim Nr.50 -Per miratimin e Akt-Marreveshjes Nr.1224 Prot, date 28/08/2016 midis Keshillit te Qarkut Vlore dhe bashkise Konispol me objekt: ''Per qendrueshmerine e projektit e-Olive'' permiresimi i cilesis se vajit te ullirit permes perdorimit te metodave inovative TIK''.

21 12 2016

Close