Vendime date: 27/06/2018

Vendime date: 27/06/2018

Rendi i Dites

27 06 2018

Shprehje ligjshmerie vendimet e Keshillit te Qarkut Vlore

27 06 2018

Vendim Nr. 19 Per dhenien e mandatit te keshilletarit te Keshillit te Qarkut Vlore z.Mujo Andon Shakaj

27 06 2018

Vendim Nr. 20 Per miratimin e projekt programi buxhetor afatmesem 2019-2021 te Keshillit te Qarkut Vlore

27 06 2018

Vendim Nr. 21 Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991 te truallit funksionalte tyre kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre

27 06 2018

Vendim Nr. 22 Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991 te truallit funksionalte tyre kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre

27 06 2018

Vendim Nr. 23 Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me 10.08.1991 te truallit funksionalte tyre kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre

27 06 2018

Vendim Nr. 24 Propozim per perfitim pensioni te posacem shteteror

27 06 2018

Vendim Nr. 25 Per miratimin e marreveshjes ndermjet fondit shqipetar te zhvillimit, Keshillit te Qarkut Vlore dhe shoqerise Bajkaj Land sha per funksionimin dhe mirembajtjen e makinerive te specializuara

27 06 2018

Vendim Nr. 26 Per ngritjen e komisionit te mbrojtjes se tokes

27 06 2018

Vendim Nr. 27 Per autorizimin e Kryetarit te Keshillit te Qarkut Vlore te nenshkruaje marreveshjet e bashkepunimit, planet e prokurimeve dhe kontratat per projektet e fituara nderkufitare

27 06 2018

Vendim Nr. 28 Per miratimin e pasqyrave financiare te shoqerise Bajkaj Land sha per vitin 2017

27 06 2018

Close