Vendime date: 21/03/2018

Vendime date: 21/03/2018

Vendim i rregullores kompetencat dhe detyrat e administrates se Keshillit te Qarkut Vlore

21 03 2018

Njoftim

21 03 2018

Permbajtja

21 03 2018

Vendim Nr.2 -Per miratimin e rregullores se brendshme "per miratimin e akteve" viti 2018

21 03 2018

Vendim Nr.3 -Per miratimin e tavaneve pergatitore per program buxhetin afat-mesem 2019-2021

21 03 2018

Vendim Nr.4 -Per buxhetin e Keshillit te Qarkut te vitit 2018 miratuar me V.K.Q nr.33. date 20.12.2017

21 03 2018

Vendim Nr.5 -Per miratimin e buxhetit faktik 2017

21 03 2018

Vendim Nr.6 -Per miratimin e Akt-Marreveshjes mbi kuoten e anetaresise per financimin e buxhetit te Qarkut nga Bashkite

21 03 2018

Vendim Nr.7 -Per perditesimin e rregullores mbi kompetencat dhe detyrat e administrates se Keshillit te Qarkut Vlore miratuar me V.K.Q date 04.03.2016

21 03 2018

Vendim Nr.8 -Per miratimin e pjesemarrjes se Keshillit te Qarkut Vlore ne projektin ADRINET rrjeti adriatik per ekosistemin detar qe do te zbatohet ne kuader te programit INTERREG-IPA Itali-Shqiperi-Mali i Zi 2014-2020

21 03 2018

Vendim Nr.9 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me  10.08.1991 e te truallit funksional te tyre kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre

21 03 2018

Vendim Nr.10 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me  10.08.1991 e te truallit funksional te tyre kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre

21 03 2018

Vendim Nr.11 -Per miratimin e vendimeve per kalimin ne pronesi te pasurive te paluajtshme te ndertuara deri me  10.08.1991 e te truallit funksional te tyre kur nuk posedohen akte fitimi pronesie dhe per regjistrimin e tyre

21 03 2018

Vendim Nr.12 -Per sistemimin e femijes xh.b ne shtepine e foshnjes 0-6 vjec Vlore

21 03 2018

Vendim Nr.13 -Per sistemimin e femijes Xh.B dhe S.T ne shtepine e foshnjes 0-6 vjec Vlore

21 03 2018

Vendim Nr.14 -Per miratimin e linjave rrethqytetese per bashkine Himare

21 03 2018

Vendim Nr.15 -Per miratimin e linjave rrethqytetese per bashkine Konispol

21 03 2018

Vendim Nr.16 -Propozim per shpallje Deshmor i Atdheut

21 03 2018

Close