Këshilli i Qarkut Vlorë

DREJTORIA D.A.M.T

Drejtoria D.A.M.T

Tarifat e shërbimeve që kryhen nga Drejtorite e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qark.
Dokumentacioni përkatës që duhet të paraqesi qytetari për shërbimet që kryhen nga Drejtorite e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qark.
Pagesa e shërbimit bëhet pranë cdo banke ose sporteleve të postës, për llogari të Këshillit të Qarkut Vlorë, DAMT
Kodi i Thersarit 3737
Kodi i njësisë buxhetore 2037001
Kodi enti qeverisjes 037