Këshilli i Qarkut Vlorë

Projekte – Investime

Projekt propozime

Në vijim të ndërhyrjeve të integruara për një zhvillim të qëndrueshëm të territorit ftojmë partnerët ekzistues apo edhe partnerë të rinj të interesuar për bashkëpunim për projekte të mundshme me tematika të mëposhtme. Gjithashtu jemi të hapur të bashkëpunojmë edhe me inisiativa të tjera të propozuara që shkojnë krahas prioriteteve të KQ Vlorë, të përcaktuara qartë në dokumentet strategjikë të zhvillimit të territorit.

Nr Titull i mundshem i projektit Procedurë Partnerë Financim
1 Rivitalizimi i isopolifonisë si vlerë shpirtërore identifikuese e qarkut Vlorë. Krijimi i një brand-i të ri mbi iso-polifoninë si pjesë e ofertës turistike Koncept ide Institucione kulturore Universitete Ekspertë të fushës Programe të bashkëpunimit ndërkufitar dhe ndër-rajonal me fonde të BE-së Ministria e Kulturës
2 Hartëzimi dhe rehabilitimi i hot spot-eve, pika hedhjesh dhe grumullimesh të mbetjeve Koncept ide Bashkitë Universitete Agjenci mjedisore Ekspertë të fushës Programe të bashkëpunimit ndërkufitar dhe ndër-rajonal me fonde të BE-së MInstria e Mjedisit