Këshilli i Qarkut Vlorë

ARKIVI I URBANISTIKËS

Bazuar në Ligjin Nr.9154 datë 06 .11.2003 “Për arkivat”, neni 77, Vendimin e Këshillit të Qarkut Vlorë Nr.44, datë 21.12.2016 ”Për azhornimin e sistemit tarifor për dokumentacione që prodhon dhe kryen Këshilli i Qarkut dhe Administrata e tij”.   Dokumentat që ndodhen në arkivin e urbanistikës, të cilat mund të lëshohen në forëm duplikati janë si më poshtë:

-Prerja “A-A”, Sh.1:100.(dokumenti në dosje është fotokopje).  1(një) fletë A3.
-Planimetria e Bodrumit. Sh 1:100 .(dokumenti në dosje është fotokopje). 1(një)fletë A3.
-Planimetria e katit të parë. Sh 1:100 .(dokumenti në dosje është fotokopje). 1(një)fletë A3.