Këshilli i Qarkut Vlorë

INVESTIME

Investimet dhe projektet e realizuara nga Këshilli i Qarkut Vlorë

 

Nr Titulli Donator Përfitues Periudha
1 TPNM: Promovimi i Turizmit në tregje të reja Programi Ndërkufitar Greqi-Shqipëri 2007-2013 Qarku Vlorë 2012-2014
2 Projekti SSIREC: Mbështetje për përfshirjen sociale të komuniteteve rome dhe egjiptase Fonde të BE-së përmes UNDP Bashkia Vlorë 2012-2014
3 e-OLIVE : Përmirësimi i cilësisë së vajit të ullirit përmes përdorimit të teknologjisë inovative TIK Programi Ndërkufitar Greqi-Shqipëri 2007-2013 Bashkia Konispol 2014-2016
4 SAIMON: Rrjeti satelitor i monitorimit në kohë reale të rrezikut të eutrofikimit të ujrave detare në zonën ndërkufitare Shqipëri-Greqi. Programi Ndërkufitar Greqi-Shqipëri 2007-2013 Qarku Vlorë 2014-2016
5 NOSTRA: Ruajtja e biodiersitetit dhe trashëgimisë kulturore në zonat e ngushticave detare Interreg Europe Qarku Vlorë 2011-2014
6 Pikë panoramike dhe sportive në Llogara Fondi i Zhvillimit Rajonal Bashkia Himarë 2015-2016
7 Krjimi i  shtegut sportive e turistik të Gjipesë Fondi i Zhvillimit Rajonal Bashkia Himarë 2016
8 Pikë Vrojtimi në kalanë e Porto Palermos Fondi i Zhvillimit Rajonal Bashkia Himarë 2015
9 Projekti për përmirësimin e kushteve të banesave të komunitetit rom dhe egjiptian Ministria e Zhvillimit Urban Bashkia Vlorë 2015
10 Projekti social për viktimat e trafikimit dhe dhunës në familje Ministria e Mirëqënies dhe Rinisë Qendra Psiko-Sociale Vatra 2015 e në vijim
11 Hartëzimi i Potencialeve turistike të qarkut të Vlorës GIZ: Agjencia Gjermane për Zhvillim Qarku Vlorë 2015
12 Bajkaj Land sh.a – Landfill sanitar për menaxhimin e mbetjeve të ngurta Banka Botërore/buxheti i qarkut Qarku Vlorë 2015
Veprat e Artit, Urat, Rrugët dhe Ujësjellesat në lumin e Vlorës Buxheti i Qarkut Vlorë Zona e Lumit të Vlorës 2015-2016
13 Konferenca e Inisiativës së Ngushticave Detare, Vlorë Buxheti i Qarkut Vlorë Qarku Vlorë 2015
14 Përmirësimi i rrugës së fshatit Llakatund në njësinë administrative Shushicë Buxheti i Qarkut Vlorë Bashkia Vlorë 2017
15 Projekti i Drashovicës Buxheti i Qarkut Vlorë
16 Projekti i rrugës në Finiq Buxheti i Qarkut Vlorë
17 Krijimi i aplikacionit të shërbimeve me qytetarët Banka Societe General Albania Qarku Vlorë 2017
18 WASTE RREACT: Menaxhimi i mbetjeve permes rritjes se riciklimit dhe kompostimit te mbetjeve ne 7 rajonet nderkufitare greke dhe shqiptare Programi Ndërkufitar Greqi-Shqipëri 2014-2020 Bashkitë: Konispol, Delvinë, Finiq 2017 e në vijim
19 SAVE WATER – KURSE UJIN!: Përmiresimi i menaxhimit të ujit dhe infrastrukturës së furnizimit me ujë përmes teknologjisë SMART, politikave dhe instrumenteve. Programi Ndërkufitar Greqi-Shqipëri 2014-2020 Bashkia Vlorë 2017 e në vijim
20 PhaRem: Zhvillimi i një sistemi inovativ per trajtimin e mbetjeve spitalore Programi Ndërkufitar Greqi-Shqipëri 2014-2020 Qarku Vlorë Në proces kontraktimi
21 E-HORECA WANET: Menaxhimi eficent i mbetjeve të hoteleve kateringut në zonat turistike Programi Ndërkufitar Greqi-Shqipëri 2014-2020 Bashkia Sarandë Në proces kontraktimi
22 KULTURA E ULLIRIT: Kontributi në rritjen e sektorit të ullirit, duke promovuar praktikat e e mira të kultivimit Programi Ndërkufitar Greqi-Shqipëri 2014-2020 Qarku Vlorë Në proces kontraktimi
23 PASSAGE: Ulja e CO2 në transportin detar dhe tokësor, projekti i ri i rrjetit të ngushticave detare, cili fokusohet në rajonet kufitare detare. Programi INTERREG Europe Qarku Vlorë 2016-2019
24 Zgjatimi  shtegut sportiv të Gjipesë Buxheti i Qarkut Bashkia Himarë Përfunduar