Këshilli i Qarkut Vlorë

VENDIME

Vendime Këshilli i Qarkut Vlorë 2017

Mbledhje 20.12.2017

Vendim-nr-30   Vendim-nr-31    Vendim-nr-32    Vendim-nr-34    Vendim-nr-35

Vendim-nr-36    Vendim-nr-37    Vendim-nr-38    Vendim-nr-39    Vendim-nr-40

 

Vendime Këshilli i Qarkut Vlorë 2018

Mbledhje dt.21.03.2018

Vendim Nr. 1   Vendim Nr. 2   Vendim Nr. 3   Vendim Nr. 4 Vendim Nr. 5

Vendim Nr. 6  Vendim Nr. 7   Vendim Nr. 8   Vendim Nr. 9   Vendim Nr. 10   Vendim Nr. 11   Vendim Nr. 12

Vendim Nr. 13   Vendim Nr. 14   Vendim Nr. 15   Vendim Nr. 16   Vendim Nr.17   Vendim Nr. 18

Mbledhje dt. 27.06.2018 

Vendim Nr. 19    Vendim Nr. 20   Vendim Nr. 21    Vendim Nr. 22    Vendim Nr. 23

Vendim Nr. 24   Vendim Nr. 25   Vendim Nr. 26   Vendim Nr. 27     Vendim Nr. 28

Mbledhje dt. 28.09.2018 

vendimi nr 29  vendimi nr31    vendim nr 32  vendim nr. 33    vendim nr. 34     vendim nr. 35    vendim nr. 36

vendim nr. 37    vendim nr. 38     vendim nr. 39    vendim nr. 40     vendim nr. 41   vendim nr. 42  vendim nr 43

 

Vendime Këshilli i Qarkut Vlorë 2019

Mbledhje dt. 05.04.2019

Vendimi nr1   Vendimi nr4   Vendimi nr 5   Vendimi nr 6   Vendimi nr 7   Vendimi nr8

Mbledhje dt.  25.06.2019

Vendim nr 9  Vendim nr 11   Vendim nr 12   Vendim nr 13   Vendim nr 14

Mbledhje dt. 13.09.2019

Vendim nr 1  Vendim nr 2  Vendimi nr 3  Vendim nr 4

Mbledhje dt. 23.10.2019

Vendim nr 5  Vendim nr 6   Vendim nr 8  Vendim nr 9  Vendim nr 10  Vendim nr 11

Mbledhje dt. 27.12.2019

Vendim nr. 13    Vendim nr. 15   Vendim nr. 16 Vendim nr. 17   Vendim nr. 18   Vendim nr. 19

 

Vendime Këshilli i Qarkut Vlorë 2020

Mbledhje dt. 26.02.2020

Vendim nr.1   Vendim nr. 3   Vendim nr. 5   Vendim nr.6.   Vendim nr. 7

Vendim nr.8   Vendim nr.9   Vendim nr.10   Vendim nr.11

Mbledhje dt. 22.06.2020

Vendimi nr 12   Vendimi nr 14   Vendimi nr 15

Mbledhje 29.09.2020

Vendim nr.17   Vendim nr. 16

Mbledhje dt. 05.11.2020

Vendim nr.18  Vendim nr.19    Vendim nr.20    Vendim nr.21

Mbledhje dt. 28.12.2020

Vendimi nr. 24  Vendim nr. 26

 

Vendime Këshilli i Qarkut Vlorë 2021

Mbledhje dt. 02.03.2021

Vendimi nr. 3  Vendimi nr .4  Vendimi nr .5

Mbledhje dt. 22.07.2021

Vendim nr. 6    Vendim nr. 7  Vendim nr. 8    Vendim nr. 9

Mbledhje dt. 17.09.2021

Vendim nr. 12   Vendim nr. 13   Vendim nr. 14

 

Vendime Këshilli i Qarkut Vlorë 2022

Mbledhje dt. 15.03.2022

Vendim Nr. 3, date 15.03.2022 Vendim Nr. 4, date 15.03.2022  Vendim Nr. 5, date 15.03.2022  

Vendim Nr. 6, date 15.03.2022  Vendim Nr. 1, date 15.03.2022 Vendim Nr. 2, date 15.03.2022

Mbledhje dt. 09.06.2022

Vendim Nr. 11, date 09.06.2022  Vendim Nr. 12, date 09.06.2022  Vendim Nr. 13, date 09.06.2022  

Vendim Nr. 7, date 09.06.2022  Vendim Nr. 8, date 09.06.2022  Vendim Nr. 9, date 09.06.2022  Vendim Nr. 10, date 09.06.2022

Mbledhje dt. 08.07.2022

Vendim Nr. 16, date 08.07.2022  Vendim Nr. 17, date 08.07.2022  Vendim Nr. 14, date 08.07.2022  Vendim Nr. 15, date 08.07.2022

Mbledhje dt. 28.12.2022

Vendim Nr. 21, date 28.12.2022  Vendim Nr. 22, date 28.12.2022  Vendim Nr. 23, date 28.12.2022  Vendim Nr. 24, date 28.12.2022  

Vendim Nr. 25, date 28.12.2022  Vendim Nr. 26, date 28.12.2022  Vendim Nr. 27, date 28.12.2022  Vendim Nr. 28, date 28.12.2022

 Vendim Nr. 18, date 28.12.2022  Vendim Nr. 19, date 28.12.2022  Vendim Nr. 19, date 28.12.2023  Vendim Nr. 20, date 28.12.2022

 

Vendime Këshilli i Qarkut Vlorë 2023

Mbledhje dt. 13.03.2023

Vendim Nr. 4, date 13.03.2023  Vendim Nr. 5, date 13.03.2023  Vendim Nr. 1, date 13.03.2023  Vendim Nr. 2, date 13.03.2023

Mbledhje dt. 19.07.2023 – Kostituimi

Vendim Nr. 3, date 19.07.2023  Vendim Nr. 4, date 19.07.2023  Vendim Nr. 1, date 19.07.2023  Vendim Nr. 2, date 19.07.2023

Mbledhje dt. 19.09.2023

Vendim Nr. 9, date 19.09.2023  Vendim Nr. 10, date 19.09.2023  Vendim Nr. 11, date 19.09.2023  Vendim Nr. 12, date 19.09.2023  Vendim nr. 5, date 19.09.2023  Vendim nr. 6, date 19.09.2023 Vendim Nr. 7, date 19.09.2023  Vendim Nr. 8, date 19.09.2023

Mbledhje dt. 27.12.2023

Vendim Nr. 17, date 27.12.2023  Vendim Nr. 18, date 27.12.2023  Vendim Nr. 20, date 27.12.2023  

Vendim Nr. 13, date 27.12.2023  Vendim Nr. 14, date 27.12.2023  Vendim Nr. 15, date 27.12.2023  Vendim nr. 16, date 27.12.2023

 

Vendime Këshilli i Qarkut Vlorë 2024

Mbledhje dt. 26.03.2024

VENDIMI Nr. 1  PËR MIRATIMIN E BUXHETIT FAKTIK 2024

Vendimi Nr.1 Per miratimin e buxhetit faktik 2023

VENDIMI Nr. 2  PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË BUXHETIN E KËSHILLIT TË QARKUT TË VITIT 2024,  MIRATUAR ME VENDIM KQ Nr. 16 Date 27.12.2023

Vendimi Nr.2  Për disa shtesa dhe ndryshime në buxhetin e Këshillit të Qarkut të vitit 2024, miratuar me vendim KQ nr.16 date 27.12.2023

VENDIMI Nr. 3  PËR MIRATIMIN E TAVANEVE PËRGATITORE TË TË ARDHURAVE TË PROGRAMIT BUXHETOR AFAT – MESËM “2025 – 2027”

Vendimi nr. 1  Për miratimin e tavaneve përgatitore të të ardhurave të Programit Buxhetor afat – mesëm 2025 – 2027

VENDIMI Nr. 4  PROPOZIM PËR DHËNIE SHTESË PENSIONI TË POSAÇËM SHTETËROR

Vendimi nr.4 Propozim për dhënie shtesë pensioni të posaçëm shtetëror

VENDIMI Nr. 5  PËR DHËNIEN E TITULLIT VENDOR “NDERI I QARKUT  VLORË” Z. AGO FAIK NEZHA

Vendimi nr. 3  Për dhënien e titullit vendor Nderi i Qarkut Vlorë z. Ago Faik Nezha

VENDIMI Nr. 6  PËR DISA NDRYSHIME NË VENDIMINI Nr. 20 DATE 28.12.2022 TË KËSHILLIT TE QARKUT VLORË “PËR STRUKTUREN ORGANIKE TË ADMINISTRATËS SË KËSHILLIT TË QARKUT VLORË, PË VITIN 2023

Vendimi nr. 6  Për disa ndryshime në vendimini Nr. 20 date 28.12.2022 të Këshillit te Qarkut Vlorë për strukturen organike të administratës së Këshillit të Qarkut Vlorë, pë vitin 2023”

VENDIMI Nr. 7  PËR AUTORIZIMIN E KRYETARIT TË KËSHILLIT TË QARKUT VLORË TË NËNSHKRUAJË FORMATET E APLIKIMIT, MARRËVESHJET E BASHKËPUNIMIT, SI DHE ÇDO DOKUMENT TJETËR PËR APLIKIMET NË THIRRJET E HAPURA TË PROJEKTEVE ME PARTNERË TË HUAJ

Vendimi nr. 7 Për autorizimin e Kryetarit të Këshillit të Qarkut Vlorë të nënshkruajë formatet e aplikimit, marrëveshjet e bashkëpunimit, si dhe çdo dokument tjetër për aplikimet në thirrjet e ha

VENDIMI Nr. 8  PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT STRATEGJIK “VLORA 2023 – VALORIZIMI I THIRRJEVE TERRITORIALE PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK TË QARKUT TË VLORËS”

Vendimi nr. 8  Për miratimin e dokumentit strategjik Vlora 2023 – valorizimi i thirrjeve territoriale për zhvillimin ekonomik të Qarkut të Vlorës

VENDIMI Nr. 9  PËR MIRATIMIN E ANEKS – MARRËVESHJES MBI INVESTIMET ( TRANSFERTAT ) MES KËSHILLIT TË QARKUT VLORË DHE BASHKIVE TE QARKUT

Vendimi nr.9  Për miratimin e aneks-marrëveshjes mbi Investimet ( Transfertat ) mes Këshillit të Qarkut Vlorë dhe Bashkive të Qarkut

VENDIMI Nr. 10  PËR EMËRIMIN E AUDITUESIT LIGJOR PËR AUDITIMIN LIGJOR TË PASQYRAVE FINANCIARE TE SHOQËRISË “BAJKAJ LAND” SHA VITI 2023

Vendimi nr. 10  Për emërimin e audituesit ligjor për auditimin ligjor të pasqyrave financiare te shoqërisë Bajkaj Land sha viti 2023