Këshilli i Qarkut Vlorë

Kryetarët ndër vite

Bazuar në ligjin  Nr.8652, datë 31.07.2000 “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E QEVERISJES VENDORE” Në mbështetje të neneve 13, 81, 83 pika 1 dhe 108-115 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, u krijuan Këshillat e  Qarqeve. Ndryshoi emërtimi  nga Këshill i Rrethit në Këshill Qarku.

Kryetarët e Këshillit të Qarkut Vlorë të zgjedhur sipas viteve janë:

 • Z. Bashkim Habili

  Kryetar

  Anëtar i PS datëlindja 25.03.1955 ka filluar 01.12.2000 dhe mbaruar me 04.03.2004

 • Z. Sadrit Danaj

  Kryetar

  Anëtar i PS. Datëlindja 04.02.1967.  Koha e drejtimit 12 Qeshor 2014 deri 16  Prill 2017

 • Z. Anest Dhimojani

  Kryetar

  Anëtar i PD 28.03.1950 ka filluar ne 01.11.2011 ka mbaruar 12.06.2014

 • Z. Ylli Pirro

  Kryetar

  Anëtar i PD datëlindja 30.05.1967 ka filluar me 02.08.2010 dhe ka mbaruar 01.11.2011

 • Z. Agron Sharra

  Kryetar

  Anëtar i  PD  datëlindja 15.05.1958  ka filluar 01.06.2007   ka mbaruar në 30.05.2010

 • Z. Theodhori Shia

  Kryetar

  Anëtar i PS  datëlindja 01.10.1951 ka filluar 05.03.2004 dhe ka mbaruar 01.06.2007