Këshilli i Qarkut Vlorë

Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimit të Territorit

February 11, 2020

Lënda: Njoftim për verifikimin paraprak për pozicionin “Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimit të Territorit” në Këshillin e Qarkut Vlorë.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” si dhe shpalljes Nr. 148 Prot, datë 29.01.2020 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil për pozicionin në kategorinë ekzekutive “Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimit të Territorit”, institucioni i Këshillit të Qarkut Vlorë Ju bën me dije se:

Për pozicionin e sipërcituar nuk ka aplikuar asnjë kandidat për procedurën e lëvizjes paralele.

Last modified: March 31, 2020

Leave a Reply