Këshilli i Qarkut Vlorë

Keshilli i Qarkut Vlorë – planifikimi i prokurimeve për projektet INTERREG

September 27, 2021

Regional Council of Vlore – procurement planning for INTERREG Projects

The Regional Council of Vlore plans a series of procurement procedures in the frame of INTERREG projects implementation aiming to conclude contracts for the below listed services and supplies:

Services:

 • Services of project managements in terms of financial
 • Services of project managements in terms of procurement procedures
 • Services of IT and electronic engineering
 • Services of Hydro and mechanical engineering
 • Services on organization and Catering for project activities
 • Services on promotional activities and materials
 • Services on drinking water management in terms of studies/databases
 • Travel agency services

Supplies

 • Supply of IT/Communication items
 • Machinerie and tools for improving the water supply system
 • Machinerie and tools for improving the water supply system in terms of managing via ICT tools
 • Supply of office stationery

The responsible section is the Commission of Procurement appointed for the external action’s procedures based on PRAG/ Practical Guide rules.

Specialized economic operators are invited to express their interest in participating in these tenders by sending an email with relevant information of the company and the offered services to: info@qarkuvlore.gov.al

 • The Regional Council of Vlore will   contact   interested   economic operators only at the moment a procurement procedure is planned to be launched.
 • More details will be given to the interested economic operators.
 • The Regional Council of Vlore does not commit itself to award any of the mentioned contracts. Under no circumstances may the Regional Council of Vlore be obliged to conclude a contract on the basis of an expression of interest.

Please take note of important rules applicable to all tender and procurement procedures under PRAG / Practical Guide rules:

https://ec.europa.eu/europeaid/prag/?long=1000101641&header_keywords=ePrag%2C+europa&header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF

 

 

 

 

Këshilli i Qarkut Vlorë – planifikimi i prokurimeve për projektet INTERREG

Këshilli i Qarkut Vlorë planifikon një sërë veprimesh prokurimi në kuadër të zbatimit të projekteve INTERREG me qëllim kontraktimin për shërbime dhe pajisje, si më poshtë:

Sherbimet

 • Shërbime për menaxhimin e projekteve në aspektin financiar
 • Shërbime për menaxhimin e projekteve në apektin e procedurave të prokurimit sipas PRAG
 • Shërbime të fushës së TIK-ut për IT dhe inxhinier elektronik
 • Shërbime të fushës hidrike dhe mekanike: inxhinier hidrik dhe mekanik
 • Shërbime për organizimin e aktiviteteve të projektit (me Catering)
 • Shërbime për aktivitetet promovuese dhe përgatitjen e materialeve promovuese
 • Shërbime për menaxhimin e ujit të pijshëm në aspektet studimore dhe mbledhjes së të dhënave
 • Shërbime udhëtimi

Pajisjet

 • Pajisje të fushes të TIK-ut (Teknologjise Informative dhe Komunikimit)
 • Makineri dhe mjete për përmiresimin e sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm
 • Makineri dhe mjete për përmiresimin e sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm në aspektin e mjeteve te TIK-ut
 • Furnizime me materiale kancelarike për zyren e projekteve

Sektori përgjegjës është Komisioni i Prokurimit i përcaktuar për procedurat e veprimeve të jashtme sipas Udhëzuesit Praktik PRAG.

Operatore ekonomike të specializuar janë të ftuar të shprehin interesin e tyre për të marrë pjesë në këta tendera duke dërguar imel me informacion të përshtatshëm për kompaninë dhe shërbimet e ofruara: QKR dhe/ose CV të organizatës/personit në adresën e imelit: info@qarkuvlore.gov.al

 • Këshilli i Qarkut Vlorë do të kontaktojë me operatorët e interesuar vetëm në momentin e njoftimit të procedurës së prokurimit
 • Më shumë detaje do t’u jepen operatorëve të interesuar në dosjet përkatëse të njoftimit
 • Këshilli i Qarkut Vlorë nuk angazhohet të përzgjedhë asnjë sipas kontratave sa më sipër duke u bazuar vetëm në shprehjen e interesit.

Lutemi konsideroni rregullat e rëndësishme të procedurave të prokurimit sipas Udhëzuesit Praktik PRAG të dhëna në linkun e mëposhtëm:

https://ec.europa.eu/europeaid/prag/?long=1000101641&header_keywords=ePrag%2C+europa&header_description=DEVCO+Prag+to+financial+and+contractual+procedures+applicable+to+external+actions+financed+from+the+general+budget+of+the+EU+and+from+the+11th+EDF

 

 

 

 

Last modified: October 4, 2021

Comments are closed.