Legjislacioni per transparencen

Legjislacioni per transparencen

Programi i transparences, per Keshillin e Qarkut Vlore

Ligj Nr.139/2015 - Per veteqeverisjen vendore

Ligj Nr.119/2014 - Per te drejten e informimit

Ligj Nr.146/2014 - Per njoftimin dhe konsultimin publik

Ligj Nr. 44/2015 - Kodi i procedurave administrative i Republikes se Shqiperise

Ligj Nr.138/2015 - Per garantimin e integritetit te personave qe zgjidhen, emerohen ose ushtrojne funksione publike

Ligj Nr.115/2014 - Per ndarjen administrativo-territoriale te njesive te qeverisjes vendore ne Republiken e Shqiperise

Vendim Nr.172016 - Per percaktimin e rregullave te detajuara mbi zbatimin e ndalimeve te parashikuara ne Ligjin Nr.1382015

Strategjia ndersektoriale per decentralizimin dhe qeverisjen vendore

Close