Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim

June 3, 2020

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” si dhe shpalljes Nr. 643 Prot, datë 15.05.2020 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”, Njësia e Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të verifikimit paraprak  për procedurën e  lëvizjes paralele, Ju bën me dije se:

  • Për pozicionin e sipërcituar nuk ka asnjë kandidat që plotëson kushtet dhe kërkesat e veçanta për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit për lëvizjen paralele.
         
         Njësia e Burimeve Njerëzore
         Këshilli i Qarkut Vlorë

Last modified: June 5, 2020

Comments are closed.