Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim Fituesi për anëtar/personalitet në Këshillin Vendor të Arsimit Parauniversitar të qarkut Vlorë

March 6, 2023

Njoftim Fituesi për anëtar/personalitet në Këshillin Vendor të ArsimitParauniversitar të qarkut VlorëNë mbështetje të nenit 83 të Ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjenvendore” i ndryshuar, nenin 31 të Ligjit Nr. 69/2012 “Për sistemin earsimit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar,Udhëzimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës Nr. 37, datë 13.08.2013“Për kriteret dhe procedurat për përzgjedhjen e anëtarëve të KëshillitVendor të Arsimit Parauniversitar” si dhe Udhëzimin e Ministrisë sëArsimit dhe Sportit Nr. 6, datë 15.04.2016 “Për kriteret dhe proceduratpër përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Vendor të ArsimitParauniversitar”, në zbatim të vendimit të këshillit të qarkut Vlorë nr26, datë 28.12.2022 “Për miratimin e numrit të përgjithshëm të anëtarëvetë këshillit vendor të arsimit parauniversitar në qarkun Vlorë”, tëurdhërit të kryetarit të këshillit të qarkut Vlorë nr. 01, datë16.12.2022 me nr 2100 prot., datë 16.12.2022“ Për krijimin e këshillitvendor të arsimit parauniversitar në qarkun Vlorë” si edhe te urdhritNr.43, datë 24.02.2023 (Nr. 361 Prot, datë 24.02.2023) “Për ngritjen ekomisionit për përzgjedhjen e anëtar të KVA-së, personalitete të njohurapër kontribute në jetën publike të qarkut” komisioni vleresoi dheperzgjodhi kandidaten znj. Alma Bakiu per te qene anetar/personalitet neKëshillin Vendor të Arsimit Parauniversitar të qarkut Vlorë.

Last modified: March 6, 2023

Comments are closed.