Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim për aplikim anëtar i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

January 31, 2023

NJOFTIM PËR APLIKIM 

Anëtar i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar 

Në mbështetje të Ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar, nenit 31 të Ligjit Nr. 69/2012 “Për sistemin e arsimit parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Udhëzimit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës Nr. 37, datë 13.08.2013 “Për kriteret dhe procedurat për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar”, Udhëzimit të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit Nr. 6, datë 15.04.2016 “Për kriteret dhe procedurat për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar”, si edhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të Qarkut Vlorë Nr. 26, datë 28.12.2022 “Për miratimin e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të këshillit vendor të arsimit parauniversitar në qarkun Vlorë” si dhe  të Vendimit të Kryetarit të Këshillit të Qarkut Vlorë Nr. 01, datë 16.12.2022 (Nr. 2100 Prot, datë 16.12.2022 “Për krijimin e këshillit vendor të arsimit parauniversitar në qarkun Vlorë”, njoftojmë për aplikim për:  

 Anëtar të Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar

Kandidati për anëtar i Këshillit Vendor të Arsimit Parauniversitar duhet të përmbushë këto kritere:

Njoftimi i plote

Last modified: January 31, 2023

Comments are closed.