Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim për shpalljen e fituesit për pozicionin “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin dhe Çështjeve Sociale”,  në  Këshillin e  Qarkut Vlorë. 

September 13, 2022

Njoftim për shpalljen e fituesit për pozicionin Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin dhe Çështjeve Sociale”,  në  Këshillin e  Qarkut Vlorë. 

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 1209 Prot, datë 13.07.2022 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin  “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin dhe Çështjeve Sociale, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë, Ju bën me dije se:

 

  • Në përfundim të procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendit të lirë për pozicionin “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin dhe Çështjeve Sociale  në Këshillin e Qarkut Vlorë, në procedurën e pranimit në shërbimit civil sipas parashikimeve të nenit 22 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Komiteti i Përhershëm i Pranimit shpall fitues për këtë pozicion:

znj. Valbona Avdullaj   me pikë në total 74 pikë nga 100 pikë maksimalja.

Last modified: October 10, 2022

Comments are closed.