Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim për shpalljen e fituesit

June 15, 2020

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 292 Prot, datë 18.02.2020  për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil për pozicionin “Specialist për Asistencë Juridike në Implementimin e Projekteve dhe Prokurimeve”  institucioni i Këshillit të Qarkut Vlorë Ju bën me dije se:

 

  • Në përfundim të procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendit të lirë për pozicionin “Specialist për Asistencë Juridike në Implementimin e Projekteve dhe Prokurimeve” në Këshillin e Qarkut Vlorë, në procedurën e pranimit në shërbimit civil sipas parashikimeve të nenit 22 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Komiteti i Përhershëm i Pranimit shpall fitues për këtë pozicion:znj. Daniela Tushe me pikë në total 80 pikë nga 100 pikë maksimalja.

Ju faleminderit për bashkëpunimin!

 

Njësia e Burimeve Njerëzore

Last modified: June 15, 2020

Comments are closed.