Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

January 26, 2023

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin nga jashtë shërbimit civil për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e  Qarkut Vlorë.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 2155 Prot, datë 27.12.2022 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil, Ju bën me dije se:

  • Për pozicionin Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës” në Këshillin e Qarkut Vlorë, kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është:
  1. Shkëlqim Dosi

Vlerësimi me shkrim do të zhvillohet më datë 08.02.2023, ora 11:00, kurse intervista e strukturuar me gojë do të kryhet më datë 09.02.2023, ora 11:00, në ambientet e institucionit të Këshillit të Qarkut Vlorë.

Last modified: June 25, 2024

Comments are closed.