Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve” në Këshillin e Qarkut Vlorë

November 19, 2021

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 1856 Prot, datë 19.10.2021 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e pranimit në shërbimin civil , Ju bën me dije se: 

  • Për pozicionin  “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”, kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit është znj. Maria Dhamo. 

    Vlerësimi me shkrim do të zhvillohet më datë 02.12.2021, ora 10:00, kurse intervista e strukturuar me gojë do të kryhet më datë 03.12.2021, ora 10:00, në ambientet e institucionit të Këshillit të Qarkut Vlorë. 

Last modified: November 22, 2021

Comments are closed.