Këshilli i Qarkut Vlorë

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin dhe Çështjeve Sociale” në Këshillin e Qarkut Vlorë.

August 26, 2022

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranim në shërbimin civil për pozicionin “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin dhe Çështjeve Sociale” në Këshillin e Qarkut Vlorë.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 1209 Prot, datë 13.07.2022 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin  “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin dhe Çështjeve Sociale”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e pranimit në shërbimin civil, Ju bën me dije se:

  • Për pozicionin “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin dhe Çështjeve Sociale”,  kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është znj. Valbona Avdullaj.

    Vlerësimi me shkrim do të zhvillohet më datë 07.09.2022, ora 11:00, kurse intervista e strukturuar me gojë do të kryhet më datë 08.09.2022, ora 11:00, në ambientet e institucionit të Këshillit të Qarkut Vlorë.

Last modified: October 10, 2022

Comments are closed.