Këshilli i Qarkut Vlorë

Përgjegjës i Sektorit të Urbanistikës, Zhvillimit të Territorit, Burimeve Njerëzore, Arsimit, Kulturës, Turizmit  dhe Çështjeve Sociale

March 20, 2024

Njoftim për shpalljen e fituesit për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Urbanistikës, Zhvillimit të Territorit, Burimeve Njerëzore, Arsimit, Kulturës, Turizmit  dhe Çështjeve Sociale” në Këshillin e Qarkut Vlorë.

 Në bazë të Ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së Nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr.39 Prot, datë 08.01.2024 për lëvizjen paralele dhe ngritjen në detyrë në kategorinë e ulët drejtuese për pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Urbanistikës, Zhvillimit të Territorit, Burimeve Njerëzore, Arsimit, Kulturës, Turizmit  dhe Çështjeve Sociale”, institucioni i Këshillit të Qarkut Vlorë, Ju bën me dije se:

–          Në përfundim të procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Përgjegjës i Sektorit të Urbanistikës, Zhvillimit të Territorit, Burimeve Njerëzore, Arsimit, Kulturës, Turizmit  dhe Çështjeve Sociale”, Këshilli i Qarkut Vlorë, me procedurën e ngritjen në detyrë, sipas parashikimeve të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Komiteti i Pranimit të Ngritjes në Detyrë shpall fitues për këtë pozicion:

Znj. Rudina Hitaj me pikë në total 73 (shtatëdhjetë e tre) pikë nga 100 pikë maksimalja.

Last modified: April 11, 2024

Comments are closed.