Këshilli i Qarkut Vlorë

Rehabilitimi i fushes se sportit – Njesia Administrative Novosele

February 25, 2020

Ky projekt ka konsistuar ne sistemimin e fushes se sportit prane shkolles Nj. A
Novosele – Bashkia Vlore, kryesisht punime konstruksione metalike dhe beton
arme te cilat konsistojne ne rrethimin e fushes se sportit dhe ndertimin e nje
tribune per sportedashesit. Qellimi i tij eshte krijimi I kushteve te pershtatshme
per realizimin e aktiviteteve sportive ne kushte normale duke nxitur keshtu
perdorimin e hapesirave publike me qellim socializimin dhe integrimin social dhe
marredheniet ndermjet brezave. Vlera e projektit per realizimin e punimeve shkoi
ne rreth 3 228 926 lek pa TVSH.

Last modified: March 29, 2020

Comments are closed.