Këshilli i Qarkut Vlorë

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

November 9, 2022

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

 “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”, Sektori i Financës/Buxhetit dhe Shërbimeve në Këshillin e Qarkut Vlorë

 Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin :

Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve, Sektori i Financës/Buxhetit dhe Shërbimeve në Këshillin e Qarkut Vlorë, kategoria III B

Lloji i diplomës “Shkenca ekonomike, Dega Financë”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Njoftimi i plotë

Last modified: November 9, 2022

Comments are closed.