Këshilli i Qarkut Vlorë

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

July 13, 2022

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE

DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

(Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin dhe Çështjet Sociale në Sektorin e Urbanistikës, Zhvillimit të Territorit, Burimeve Njerëzore, Arsimit, Kulturës, Turizmit dhe Çështjeve Sociale)

Lloji i diplomës: “Shkenca Ekonomike/Shoqërore/Sociale”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Në zbatim të nenit 22 dhe 25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM – së Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin:

Njoftimi i plote

Last modified: June 25, 2024

Comments are closed.