Këshilli i Qarkut Vlorë

Shpallje per pozicionin Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve, Sektori i Financës/Buxhetit dhe Shërbimeve

October 20, 2021

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin :

Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve, Sektori i Financës/Buxhetit dhe Shërbimeve në Këshillin e Qarkut Vlorë, kategoria III B

 

 

Kliko këtu për shpalljen

Last modified: October 20, 2021

Comments are closed.