Këshilli i Qarkut Vlorë

Shpallje per specialist finance

May 18, 2020

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin Specialist: Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve, Sektori i Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve në Këshillin e Qarkut Vlorë, kategoria III B.

Shpallje-per-Specialist- Finance

Ju Faleminderit

Sektori i Financës, Buxhetit dhe Shërbimeve

Këshilli i Qarkut Vlorë

Last modified: June 3, 2020

Comments are closed.