Këshilli i Qarkut Vlorë

Shpallje per vend te lire pune “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e Qarkut Vlorë

November 26, 2021

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, bashkëlidhur gjeni shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës”, në Këshillin e Qarkut Vlorë. 

  • Sa më sipër shpallja duhet të publikohet në Portalin e Shërbimit Kombëtar të Punësimit. 

                                                                                                     

    Duke ju falenderuar për bashkëpunimin! 

  • Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
  • Këshilli i Qarkut Vlorë

Last modified: December 14, 2021

Comments are closed.