Këshilli i Qarkut Vlorë

Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve në  Këshillin e  Qarkut Vlorë

January 26, 2023

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve” në  Këshillin e  Qarkut Vlorë.

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 2153 Prot, datë 27.12.2022 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive “Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e pranimit nga jashtë shërbimit civil, Ju bën me dije se:

  • Për pozicionin Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve” në Këshillin e Qarkut Vlorë, kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është:
  1. Mauricio Pashaj

Vlerësimi me shkrim do të zhvillohet më datë 06.02.2023, ora 11:00, kurse intervista e strukturuar me gojë do të kryhet më datë 07.02.2023, ora 11:00, në ambientet e institucionit të Këshillit të Qarkut Vlorë.

Last modified: June 25, 2024

Comments are closed.