Këshilli i Qarkut Vlorë

Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve në Këshillin e  Qarkut Vlorë

February 10, 2023

Njoftim mbi rezultatet e konkurrimit për pozicionin Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve” në Këshillin e  Qarkut Vlorë.

 Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, shpalljes Nr. 2153 Prot, datë 27.12.2022 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë, Ju bën me dije se:

  • Në përfundim të procedurave të konkurrimit për plotësimin e vendit të lirë për pozicionin Specialist Finance për Zbatimin e Buxhetit dhe Projekteve” në Këshillin e Qarkut Vlorë, në procedurën e pranimit në shërbimit civil sipas parashikimeve të nenit 22 të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Komiteti i Përhershëm i Pranimit shpall fitues për këtë pozicion:
  1. Mauricio Pashaj me pikë në total 71 (shtatëdhjetë e një) pikë nga 100 pikë maksimalja.

Last modified: February 12, 2023

Comments are closed.