Këshilli i Qarkut Vlorë

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

October 13, 2023

  • Kërkesë për shpallje për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokësnë institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë.  

 

Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Vendimit  të Këshillit të Ministrave Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, bashkëlidhur gjeni shpalljen për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokësnë institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë.

Last modified: October 13, 2023

Comments are closed.