Këshilli i Qarkut Vlorë

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

July 9, 2024

SHPALLJE PËR LËVIZJEN PARALELE

DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

( Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Vlorë )

Lloji i diplomës “Agronom”, “Gjeodet”, “Gjeograf”, “Ekonomist”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin :

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Vlorë,  në Këshillin e Qarkut Vlorë, kategoria IV – 3

Last modified: July 9, 2024

Comments are closed.