Këshilli i Qarkut Vlorë

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës

December 28, 2022

Shpallje për lëvizje paralele dhe për pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Vlorë,  në Këshillin e Qarkut Vlorë, kategoria IV B

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit  25, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, IV dhe VII të VKM Nr. 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Vlorë shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin :

Specialist në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës, Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës Vlorë,  në Këshillin e Qarkut Vlorë, kategoria IV B

Lloji i diplomës “Agronom”, “Gjeodet”, “Gjeograf”, “Ekonomist”, niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

 Njoftimi i plote

Last modified: December 28, 2022

Comments are closed.