Këshilli i Qarkut Vlorë

Specialist për Asistencë Juridike në Implementimin e Projekteve dhe Prokurimeve

July 29, 2022

Njoftim për verifikimin paraprak të kandidatëve për lëvizjen paralele për pozicionin “Specialist për Asistencë Juridike në Implementimin e Projekteve dhe Prokurimeve”, dhe “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin dhe Çështjeve Sociale” në Këshillinin e Qarkut Vlorë

  1. Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 1210 Prot, datë 13.07.2022 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive “Specialist për Asistencë Juridike në Implementimin e Projekteve dhe Prokurimeve”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e lëvizjes paralele, Ju bën me dije se:
  • Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e lëvizjes paralele nuk ka aplikuar asnjë kandidat.
  1. Në bazë të Ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM – së 243, datë 18.03.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar si dhe shpalljes Nr. 1209 Prot, datë 13.07.2022 për lëvizjen paralele dhe pranimin në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive “Specialist për Arsimin, Kulturën, Turizmin dhe Çështjeve Sociale”, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore në institucionin e Këshillit të Qarkut Vlorë pas përfundimit të afatit për dorëzim dokumentacioni për procedurën e lëvizjes paralele, Ju bën me dije se:
  • Për pozicionin e sipërcituar për procedurën e lëvizjes paralele nuk ka aplikuar asnjë kandidat.

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzor

Last modified: October 10, 2022

Comments are closed.