Këshilli i Qarkut Vlorë

 Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimin e Territorit, kategoria III B

February 21, 2020

Në zbatim të nenit 22, të Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të VKM Nr. 243, datë 18.3.2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta  të shpalljes për konkurrim, njofton se  për pozicionin: 

 Specialist për Urbanistikën dhe Zhvillimin e Territorit, kategoria III B

 Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është:

  • Blerina Lula

Testimi me shkrim do të zhvillohet më datë 06.03.2020, ora 11:00, në ambientet e Këshillit të Qarkut Vlorë, Pallati i Kulturës “Labëria”, kati i III-të.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 09.03.2020, ora 11:00, në ambientet e Këshillit të Qarkut Vlorë, Pallati i Kulturës “Labëria”, kati i III-të.

Last modified: March 19, 2020

Leave a Reply